Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Límits i excés d'aportacions

A. Aportacions anuals màximes que poden donar dret a reduir la base imposable

Normativa: Disposició addicional dècima Llei  IRPF

Les aportacions anuals màximes a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat, a l'efecte del que preveu l'article 5.3 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, són:

  1. 24.250 euros anuals per a les aportacions realitzades per les persones amb discapacitat partícips.

  2. 10.000 euros anuals per a les aportacions realitzades per cadascuna de les persones amb les que el partícip amb discapacitat tingui relació de parentesc, pel cònjuge o pels quals li tinguessin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment. Tot això, sens perjudici de les aportacions que aquestes persones puguin realitzar al seu respectiu pla de pensions.

    La disposició addicional dècima.2 i l'article 53.1.b) de la Llei de l'IRPF reconeixen al parent o tutor de la persona amb discapacitat  (i després de la Llei 8/2021, de 2 de juny ha de reconèixer-se també a la persona que ostenti la curatela representativa) la possibilitat de compatibilitzar les aportacions al pla de pensions de la persona amb discapacitat amb les aportacions que puguin realitzar al seu propi pla de pensions del sistema general, respectant els límits marcats en la llei. Tanmateix, respecte a la pròpia persona amb discapacitat no s'esmenta aquesta possibilitat, raó per la qual es consideren incompatibles les aportacions que efectuï la pròpia persona amb discapacitat partícip al seu propi pla de pensions per a persones amb discapacitat i al mateix temps la realització per part d'aquest d'aportacions a sistemes de previsió social constituïts a favor d'unes altres persones amb discapacitat amb les que tingui una relació de parentesc o de tutoria o  ostentin la curatela representativa.

  3. 24.250 euros anuals, computant tant les aportacions realitzades per la persona amb discapacitat com les realitzades per totes aquelles altres que realitzin aportacions a favor del mateix partícip amb discapacitat.

B. Límit màxim de reducció

Les aportacions anuals realitzades 2022 i, si escau, l'excés d'aportacions realitzades i no reduïdes en els exercicis 2017 a 2021, podran ser objecte de reducció de la base imposable de l'IRPF d'aquest exercici amb els següents límits màxims:

  1. 24.250 euros anuals per a les aportacions realitzades per la persona amb discapacitat partícip.

  2. 10.000 euros anuals per a les aportacions realitzades per cadascun d'aquells amb els que la persona amb discapacitat tingui relació de parentesc o de tutoria o ostentin la curatela representativa, així com pel cònjuge. Tot això, sens perjudici de les aportacions que puguin realitzar als seus propis plans de pensions.

  3. 24.250 euros anuals per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que realitzin aportacions a favor d'una mateixa persona amb discapacitat, incloses les de la pròpia persona amb discapacitat.

Quan concorrin diverses aportacions a favor de la mateixa persona amb discapacitat, la reducció s'efectuarà, en primer lloc, sobre les aportacions realitzades per la pròpia persona amb discapacitat i, només si les mateixes no assolissin el límit de 24.250 euros anuals, podran ser objecte de reducció les aportacions realitzades per unes altres persones a favor seu en la base imposable d'aquestes, de forma proporcional a la quantia d'aquestes aportacions.

Vegeu sobre això, dins el "Cas pràctic" inclòs en aquest mateix Capítol, el supòsit de concurrència d'aportacions a un pla de pensions constituït a favor d'una persona amb discapacitat.

Important: quan la pròpia persona amb discapacitat realitzi simultàniament aportacions i contribucions a sistemes de previsió social en general i a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat, ha d'aplicar-se com a límit conjunt a ambdós règims el límit major que existeix individualment per a cada règim.

C. Excessos pendents de reduir d'aportacions realitzades en els exercicis anteriors

Les aportacions realitzades a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat que, per insuficiència de base imposable, no haguessin pogut reduir-se en les declaracions corresponents als exercicis 2017 a 2021, podran reduir-se en aquest exercici, sempre que s'hagués sol·licitat en les respectives declaracions poder reduir l'excés en els cinc exercicis següents.

La reducció dels excessos, que s'efectuarà amb subjecció als límits màxims de reducció que s'han comentat en l'apartat anterior, es realitzarà amb prioritat a la que correspongui a les aportacions directes o contribucions empresarials imputades en el propi exercici.

D. Exceso d'aportacions corresponents a l'exercici que no hagin pogut ser objecte de reducció

Els contribuents que hagin realitzat aportacions en l'exercici a favor d'una mateixa persona amb discapacitat en els termes anteriorment comentats podran sol·licitar que les quantitats aportades que, per insuficiència de base imposable de l'exercici, no hagin pogut ser objecte de reducció, el siguin en els cinc exercicis següents.

A aquest efecte, la sol·licitud haurà de realitzar-se en la declaració de l'IRPF de l'exercici en què les aportacions realitzades no hagin pogut ser reduïdes per excedir els límits abans esmentats.

Atenció : les quantitats corresponents als excessos pendents de reduir d'aportacions realitzades en els exercicis 2017 a 2021 pendents d'aplicar a l'inici de l'exercici, les aplicades en la declaració i el romanent pendent d'aplicació en exercicis futurs així com com l'excés d'aportacions corresponents a l'exercici 2022 no aplicades import del qual se sol·licita poder reduir en els 5 exercicis següents, han de fer-se constar en l'annex C.3 de la declaració en l'apartat"Excés no reduït de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat pendents de reduir en els exercicis següents".