Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Aportacions i contribucions a plans de pensions

Inclou:

 • Les aportacions realitzades pels partícips a plans de pensions, incloent les contribucions empresarials imputades  en concepte de rendiment del treball en espècie pel promotor de plans de pensions del sistema treball. Tot això, en els termes del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (BOE de 13 de desembre).

  Modalitats de plans de pensions :

  • Plans de pensions del sistema treball: correspon a plans promotor del qual és qualsevol entitat, corporació, societat o empresa, així com l'empresari individual que usi treballadors en virtut d'una relació laboral, sempre que els partícips siguin els empleats dels mateixos, inclòs el personal amb relació laboral de caràcter especial independentment del règim de la Seguretat Social aplicable. La condició de partícips també podrà estendre's als socis treballadors i de treball en els plans de treball promoguts en l'àmbit de les societats cooperatives i laborals i, al propi empresari individual quan aquest promogui un pla de pensions del sistema de treball en interès dels seus treballadors.

  • Plans de pensions del sistema associat: correspon a plans promotor del qual és qualsevol associació o sindicat, essent els partícips els seus associats, membres o afiliats.

  • Plans de pensions del sistema individual: correspon a plans promotor del qual o promotors són  una o diverses entitats de caràcter financer i dels quals partícips són qualssevol persones físiques.

 • Les aportacions realitzades pels partícips als plans de pensions regulats en la Directiva (UE ) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2016, relativa a les activitats i la supervisió dels fons de pensions de treball (FPE), incloses les contribucions efectuades per les empreses promotores, sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. Que les contribucions s'imputin fiscalment al partícip a qui es vincula la prestació.

  2. Que es transmeti al partícip de forma irrevocable el dret a la percepció de la prestació futura.

  3. Que es transmeti al partícip la titularitat dels recursos en què consisteixi la contribució.

  4. Que les contingències cobertes siguin les previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre jubilació, incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa; defunció del partícip o beneficiari i dependència severa o gran dependència del partícip).

  Precisió: tingui-se en compte que la Directiva 2003/41/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny de 2003, relatives a les activitats i supervisió de fons de pensions de treball, a què fa referència l'article 51 de la Llei de l'IRPF va ser derogada per l'article 65 de la Directiva (UE ) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2016, relativa a les activitats i la supervisió dels fons de pensions de treball (FPE) va derogar a partir del 13 de gener de 2019 i que les referències a la Directiva 2003/41/CE s'entendran fetes a l'esmentada Directiva (UE ) 2016/2341.