Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

7. Aportacions a sistemes de previsió social dels que sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent

En general

Independentment de les reduccions realitzades d'acord amb el règim general d'aportacions a sistemes de previsió social anteriorment comentat, les aportacions realitzades a sistemes de previsió social del cònjuge poden reduir la base imposable general del contribuent amb el límit màxim de 1.000 euros anuals, sense que aquesta reducció pugui generar una base liquidable negativa, sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. Que el cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals.

  2. Que les aportacions es realitzin a qualsevol dels sistemes de previsió social fins ara comentats dels que sigui partícip, mutualista o titular aquest cònjuge.

Atenció: les transmissions entre cònjuges que es produeixin com a conseqüència d'aquest règim especial de reducció no estan subjectes, per expressa disposició legal, a l'Impost sobre Successions i Donacions, fins al límit de 1.000 euros anuals.

Compatibilitat amb les reduccions aplicades per aportacions directes i contribucions imputades a sistemes de previsió social del contribuent

L'aplicació d'aquesta reducció en cap cas pot suposar una doble reducció (per al contribuent i seu cònjuge partícip) per les mateixes aportacions. Tanmateix, no existeix limitació alguna quant a qui (el contribuent o seu cònjuge partícip) és el que aplica la reducció.

Si el cònjuge del contribuent obté rendiments nets del treball o d'activitats econòmiques en quantia inferior a 8.000 euros anuals, i opta per aplicar la reducció fiscal de les aportacions realitzades als sistemes de previsió social dels que és partícip, mutualista o titular, haurà de determinar l'import de la reducció fiscal conforme als límits màxims de reducció anteriorment comentats.

Si les aportacions no poguessin ser reduïdes en la seva totalitat entre ambdós (el cònjuge, d'acord amb els límits generals, i el contribuent, segons aquest règim de reducció addicional), serà el cònjuge partícip, mutualista o titular qui sol·liciti traslladar l'excés d'aportacions no reduïda a exercicis futurs. A l'any següent, l'excés podrà ser reduït tenint en compte novament els límits aplicables a les aportacions.

Exemple: Aportacions a sistemes de previsió social dels que sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent

En l'exercici 2022, la base imposable general d'un contribuent, de 44 anys d'edat, és de 49.800 euros, ascendint la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques obtinguts pel mateix a 45.000 euros.

Per part seva, la base imposable general del seu cònjuge, de 41 anys d'edat, és de 4.900 euros, essent la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques obtinguts per aquest de 4.500 euros.

En aquest exercici, el contribuent i el seu cònjuge han realitzat aportacions directes a sengles plans de pensions dels que cadascun d'ells és partícip, ascendint a 1.250 euros les aportacions del contribuent i a  uns altres 1.500 euros les aportacions del cònjuge.

Determinar les reduccions aplicables per raó de les aportacions directes realitzades pel cònjuge.

Solució:

Independentment de la reducció que, conforme al règim general, correspongui a les aportacions realitzades pel contribuent al seu propi pla de pensions, per determinar les reduccions aplicables per raó dels  1.500 euros aportats pel cònjuge caben les següents opcions:

Reducció aplicableOpció 1Opció 3
Reducció aplicable pel contribuent 150 (1) Part fins a 1.000 (2)
Reducció aplicable pel cònjuge 1.350 Part fins a 500 (2)

Notes a l'exemple

(1) El  cònjuge titular de les aportacions  aplica, conforme al règim general, la reducció màxima possible corresponent a les seves aportacions. El límit màxim de reducció, 30 per 100 de la suma dels seus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques obtinguts en l'exercici (4.500 x 30% = 1.350), és inferior a les quantitats a l'import total de les aportacions realitzades, 1.500 euros, per la qual cosa aplicarà una reducció pel limiti del 30%. És a dir, per 1.350

El contribuent, en haver-se reduït el cònjuge  1.350 del total de  les aportacions realitzades,  podrà reduir la resta pendent (1.500 - 1.350 = 150) al no superar el límit dels 1.000 euros. (Tornar)

(2) Cadascun dels cònjuges aplica la reducció per l'import que desitgi, sempre que la corresponent al contribuent no superi 1.000 euros (import aportat dins el límit màxim de reducció addicional) i la corresponent al cònjuge no superi 1.350 euros, (4.500 x 30%) i sense que la suma total superi l'import total de 1.500 euros aportats pel cònjuge. (Tornar)