Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

5. Primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència

Dan dret a reduir la base imposable general de l'IRPF les primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència conforme al que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (BOE de 15 de desembre), quan es compleixin els següents requitos:

Requisits subjectius

Les primes poden ser satisfetes per :

  1. El propi contribuent.

  2. Les persones que tinguin amb el contribuent una relació de parentesc, en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament.

  3. El cònjuge del contribuent.

  4. Les persones que tinguessin al contribuent a càrrec seu en règim de tutela o acolliment.

Les primes satisfetes per les persones a què es refereixen les lletres b), c) i d) anteriors no estan subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions.

Requisits objectius

Les esmentades assegurances privades hauran de complir en qualsevol cas els següents requisits :

  1. El contribuent haurà de ser el prenedor, assegurat i beneficiari. No obstant això. en el cas de defunció podrà generar dret a prestacions en els termes previstos en la normativa reguladora dels plans i fons de pensions. 

  2. L'assegurança tindrà obligatòriament que oferir una garantia d'interès i utilitzar tècniques actuarials.