Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Límits màxims i excés d'aportacions realitzades

A. Límits màxims de reducció

Les aportacions realitzades en l'exercici al patrimoni protegit de les persones amb discapacitat i, si escau, l'excés d'aportacions realitzades i no reduïdes en els exercicis 2018 a 2021, podran ser objecte de reducció en la base imposable d'aquest exercici conforme als següents límits màxims:

  1. 10.000 euros anuals per a cada aportante i pel conjunt de patrimonis protegits als que efectuï aportacions.

  2. 24.250 euros anuals per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que efectuïn aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit.

Quan concorrin diverses aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit i se superi aquest últim límit (24.250 euros), les reduccions corresponents a aquestes aportacions hauran de ser minorades de forma proporcional a l'import de les respectives aportacions, de manera que el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones físiques que realitzin aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit no excedeixi 24.250 euros anuals.

Vegeu sobre això, dins  "el "Cas pràctic" inclòs en aquest mateix Capítol, el supòsit de concurrència d'aportacions al patrimoni protegit d'una persona amb discapacitat.

Tractant-se d'aportacions no dineràries, es prendrà com a import de l'aportació el que resulti del que preveu l'article 18 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE de 24 de desembre), no existint guany ni pèrdua patrimonial amb motiu de les aportacions als patrimonis protegits constituïts a favor de persones amb discapacitat.

Important : per a la persona amb discapacitat titular del patrimoni protegit les aportacions tenen la consideració de  rendiments de treball  als que serà d'aplicació l' exempció prevista en l'article 7.w)  Llei IRPF.

B. Excessos pendents de reduir d'aportacions realitzades en els exercicis anteriors

Les aportacions realitzades que no haguessin pogut reduir-se en els exercicis  2018 a 2021 per excedir els límits quantitatius de reducció fiscal o per insuficiència de la base imposable, s'imputaran a aquest exercici, sempre que s'hagués sol·licitat en les respectives declaracions poder reduir l'excés en els quatre exercicis següents. La reducció dels excessos, que s'efectuarà amb subjecció als límits màxims de reducció que a continuació es comenten, es realitzarà amb prioritat a la que correspongui a les aportacions efectuades en l'exercici.

C. Excés d'aportacions corresponents a l'exercici

Les aportacions realitzades l'any 2022 que excedeixin els límits màxims anteriorment comentats, inclòs el relatiu a l'import positiu de la base imposable general del contribuent, donaran dret a reduir la base imposable dels quatre períodes impositius següents, fins a esgotar, si escau, a cadascun d'ells els imports màxims de reducció.

Atenció: les quantitats corresponents als excessos pendents de reduir d'aportacions realitzades en els exercicis 2018 a 2021 pendents d'aplicar a l'inici de l'exercici, les aplicades en la declaració i el romanent pendent d'aplicació en exercicis futurs així com l'excés d'aportacions corresponents a l'exercici 2022 no aplicades import del qual se sol·licita poder reduir en els 4 exercicis següents, ha de fer-se constar en l'annex C.3 de la declaració en l'apartat"Excés no reduït de les aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat pendents de reduir en els exercicis següents".