Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma d'Andalucía: Imports del mínim personal i familiar

Normativa: Art. 23 bis Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

S'estableixen els següents imports dels mínims del contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat, que han d'aplicar els contribuents residents en el territori de la Comunitat Autònoma d'Andalucía per al càlcul del gravamen autonòmic:

Mínim del contribuent

 • 5.790 euros anuals amb caràcter general.

 • Més 1.200 euros anuals per contribuent major de 65 anys.

 • Addicionalment 1.460 euros anuals per contribuent major de 75 anys.

Mínim per descendents

 • 2.510 euros anuals pel primer descendent.

 • 2.820 euros anuals pel segon.

 • 4.170 euros anuals pel tercer.

 • 4.700 euros anuals pel quart i següents.

Quan un descendent sigui menor de tres anys, la quantia que correspongui al mínim per descendents, de les indicades anteriorment, s'augmentarà en 2.920 euros anuals.

Mínim per ascendents

 • 1.200 euros anuals per cada ascendent d'edat superior a 65 anys o amb discapacitat sigui quin sigui la seva edat.

 • Més 1.460 euros anuals per cada ascendent major de 75 anys.

Mínim per discapacitat del contribuent i d'ascendents o descendents

 • 3.130 euros anuals  per cada contribuent, ascendent o descendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100.

 • 9.390 euros anuals  per cada contribuent, ascendent o descendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

 • Més 3.130 euros anuals per cada contribuent, ascendent o descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.