Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma de Galícia: Imports del mínim personal i familiar

Normativa: Art. 4 bis Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Atenció: tingui-se en compte que  l'article 2 de la Llei 7/2022, de 27 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOG 30-12-2022) ha afegit, amb efectes des de l'1 de gener de 2022, un nou article 4 bis en el Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat per establir les quanties autonòmiques corresponents als mínims del contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat.

S'estableixen els següents  imports dels mínims del contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat, que han d'aplicar els contribuents residents en el territori de la Comunitat Autònoma de Galícia per al càlcul del gravamen autonòmic:

Mínim del contribuent

 • 5.789 euros anuals amb caràcter general.

 • Més 1.199 euros anuals per contribuent major de 65 anys.

 • Addicionalment 1.460 euros anuals per contribuent major de 75 anys.

 Mínim per descendents 

 • 2.503 euros anuals pel primer descendent.

 • 2.816 euros anuals pel segon.

 • 4.172 euros anuals pel tercer.

 • 4.694 euros anuals pel quart i següents.

Quan un descendent sigui menor de tres anys, la quantia que correspongui al mínim per descendents, de les indicades anteriorment, s'augmentarà en 2.920 euros anuals. 

Mínim per ascendents 

 • 1.199 euros anuals  per cada ascendent  major de 65 anys o amb discapacitat sigui quin sigui la seva edat.

 • Més 1.460 euros anuals per cada ascendent major de 75 anys.

Mínim per discapacitat del contribuent i d'ascendents o descendents

 • 3.129 euros anuals  per cada contribuent, ascendent o descendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100.

 • 9.387 euros anuals  per cada contribuent, ascendent o descendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

 • Més 3.129 euros anuals  en concepte de despeses d'assistència per cada contribuent, ascendent o descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.