Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat autònoma de La Rioja: Imports del mínim per discapacitat de descendents

Normativa: Art. 31 bis Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

S'estableixen els següents imports del mínim per discapacitat de descendents que han d'aplicar els contribuents residents en el territori de la Comunitat Autònoma de La Rioja per al càlcul del gravamen autonòmic:

Quanties aplicables

  • 3.300 euros anuals quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100.

  • 9.900 euros anuals quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

Important: la quantia del concepte "despeses d'assistència"no es modifica per la qual cosa l'increment per cada descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent serà de 3.000 euros, quantitat fixada en l'article 60.2 de la Llei de l'IRPF