Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat de Castilla y León: Imports del mínim personal i familiar

Normativa: Art. 1 bis Text Refós de les disposicions legals de la comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

S'estableix els mateixos imports del mínim del contribuent, per descendents i ascendents i per discapacitat que fixen els articles 57, 58, 59 i 60 de la Llei de l'IRPF, sense que s'hagi produït increment o disminució alguna en la seva quantia d'acord amb el que preveu l'article 46.1 a) Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE de 19 de desembre).