Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat de Madrid: Imports del mínim personal i familiar

Normativa: Arts. 2, 2 bis, 2 ter i 2 quater Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Atenció: tingui-se en compte que, amb efectes des de l'1 de gener de 2022,  l'article únic de la Llei 8/2022, de 16 de novembre (BOCM 21-11-2022) ha modificat l'article 2 i afegit els articles 2 bis, 2 ter i 2 quater en Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid  en matèria de tributs cedits per l'Estat per establir les quanties autonòmiques corresponents als mínims del contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat.

S'estableixen els següents  imports dels mínims del contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat, que han d'aplicar els contribuents residents en el territori de la Comunitat Autònoma de Madrid per al càlcul del gravamen autonòmic:

Mínim del contribuent

 • 5.777,55 euros anuals amb caràcter general

 • Més 1.197,15 euros anuals per contribuent major de 65 anys.

 • Addicionalment, 1.457,40 euros anuals per contribuent major de 75 anys.

Mínim per descendent s

 • 2.498,40 euros anuals pel primer descendents.

 • 2.810,70 euros anuals pel segon.

 • 4.400 euros anuals pel tercer.

 • 4.950 euros anuals pel quart i següents.

Quan un descendent sigui menor de tres anys, la quantia que correspongui al mínim per descendents, de les indicades anteriorment, s'augmentarà en 2.914,80 euros anuals.

Mínim per ascendents

 • 1.197,15 euros anuals.

 • Més 1.457,40 euros anuals per cada ascendent major de 75 anys.

Mínim per discapacitat del contribuent i d'ascendents o descendents

 • 3.123 euros anuals  per cada contribuent, ascendent o descendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100.

 • 9.369 euros anuals  per cada contribuent, ascendent o descendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

 • Més 3.123 euros anuals en concepte de despeses d'assistència per cada contribuent, ascendent o descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.