Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Valenciana: Imports del mínim personal i familiar

Normativa: Art 2 bis Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Atenció: tingui-se en compte que els següents imports dels  mínims autonòmics de la Comunitat Valenciana no seran aplicables als contribuents que hagin mort amb anterioritat al   28 d'octubre de 2022.

L'article 3 del Decret llei 14/2022, de 24 d'octubre, afegeix, amb efectes des del dia 28 d'octubre de 2022, l'article 2.bis a la Llei 13/1997, de 23 de desembre, estableix els següents imports dels mínims del contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat, que han d'aplicar els contribuents residents en el territori de la Comunitat Valenciana per al càlcul del gravamen autonòmic:

Mínim del contribuent

 • 6.105 euros anuals amb caràcter general.

 • Més 1.265 euros anuals per contribuent major de 65 anys.

 • Addicionalment, 1.540 euros anuals per contribuent major de 75 anys.

Mínim per descendents

 • 2.640 euros anuals pel primer descendent.

 • 2.970 euros anuals pel segon.

 • 4.400 euros anuals pel tercer.

 • 4.950 euros anuals pel quart i següents.

Quan un descendent sigui menor de tres anys, la quantia que correspongui al mínim per descendents, de les indicades anteriorment, s'augmentarà en 3.080 euros anuals.

Mínim per ascendents

 • 1.265 euros anuals.

 • Més 1.540 euros anuals per cada ascendent major de 75 anys.

Mínim per discapacitat del contribuent i d'ascendents o descendents

 • 3.300 euros anuals  per cada contribuent, ascendent o descendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100.

 • 9.900 euros anuals  per cada contribuent, ascendent o descendent, quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

 • Més 3.300 euros anuals  en concepte de despeses d'assistència per cada contribuent, ascendent o descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda i amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.