Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mínim del contribuent

La Seu electrònica de l'Agència Tributària incorpora un «Informador de Renda», on podrà consultar el mínim personal que li correspon com a contribuent així com al seu cònjuge en cas de tributació conjunta, i els increments  per raó de la seva edat o el seu grau de discapacitat.

Normativa: Arts. 57 i 61 Llei  IRPF

Quantia aplicable

El mínim del contribuent és, amb caràcter general, de 5.550 euros anuals, independentment del nombre de membres integrats en la unitat familiar (ambdós cònjuges i, si escau, els fills que formin part de la mateixa, o el pare o la mare i tots els fills que convisquin amb un o un altre), i del règim de tributació escollit, declaració individual o conjunta.

Encara que l'import del mínim del contribuent sigui de 5.550 euros, tant  tributació individual  com conjunta, ha de recordar-se que en els supòsits de tributació conjunta resulta aplicable una reducció de la base imposable de 3.400 euros per a les unitats familiars integrades per ambdós cònjuges i, si escau, els fills que formin part d'aquesta unitat familiar. En els supòsits d'unitat familiar formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb un o un altre pot resultar aplicable una reducció de 2.150 euros anuals.

La  reducció per tributació conjunta  es comenta amb més detall en el Capítol 13.

Increment del mínim del contribuent per edat

Tenint en compte l'edat del contribuent en mínim general s'incrementa en les següents quantitats:

  • Contribuents d'edat superior a 65 anys. L'import anterior s'augmentarà en 1.150 euros anuals.

  • Contribuents d'edat superior a 75 anys. El mínim s'augmentarà addicionalment en 1.400 euros anuals.

Important: per a la quantificació de l'increment del mínim corresponent a contribuents d'edat igual o superior a 65 anys o a 75 anys, es tindran en compte les circumstàncies personals de cadascun dels cònjuges integrats en la unitat familiar que presentin declaració conjunta.

Condicions d'aplicació

  • En el supòsit de defunció del contribuent, la quantia del mínim del contribuent s'aplicarà integrament sense necessitat d'efectuar prorrateig algun en funció del nombre de dies que integri el període impositiu.

  • En declaració conjunta d'unitats familiars, els fills no donen dret a l'aplicació del mínim del contribuent, sens perjudici que atorguin dret al mínim familiar per descendents i per discapacitat, sempre que compleixin els requisits exigits a l'efecte. Tampoc dona dret a l'aplicació del mínim del contribuent l'altre cònjuge, sens perjudici que sí resulti computable l'increment del mínim del contribuent anteriorment comentat, si la seva edat és superior a 65 anys i a 75 anys, si escau.