Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Condicions per a l'aplicació del mínim per descendents

  1. La determinació de les circumstàncies familiars que han de tenir-se en compte per a l'aplicació d'aquest mínim,  es realitzarà tenint en compte la situació existent a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre o la data de defunció del contribuent si aquest mor en un dia diferent del 31 de desembre).

  2. Quan diversos contribuents (per exemple, ambdós pares) tinguin dret a l'aplicació del mínim familiar per un mateix descendent (amb el mateix grau de parentesc), el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

    No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentesc amb el descendent que dona dret a l'aplicació del mínim familiar (per exemple, pares i avis), el seu import correspondrà íntegrament als de grau més pròxim (pares), llevat que aquests no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros anuals, cas en què correspondrà als del següent grau (avis).