Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quanties aplicables

A. En general

 • 2.400 euros anuals pel primer.

 • 2.700 euros anuals pel segon.

 • 4.000 euros anuals pel tercer.

 • 4.500 euros anuals pel quart i següents.

En cas de defunció d'un descendent que generi dret al mínim per aquest concepte, la quantia aplicable és de 2.400 euros.

Important: el número d'ordre dels descendents, incloses les persones vinculades al contribuent per raó de tutela i acolliment en els termes previstos en la legislació civil o, fora dels casos anteriors, als qui tinguin atribuïda per resolució judicial el seu guarda i custòdia, s'assignarà en funció de l'edat dels que donin dret a aplicar aquest mínim per descendents, començant pel de major edat i sense computar a aquests efectes aquells descendents que, si escau, haguessin mort en l'exercici amb anterioritat a la data de meritació de l'impost.

B. Increment per descendents menors de tres anys

 • Quantia de l'increment

  Quan el descendent sigui menor de tres anys, el mínim que correspongui dels indicats anteriorment s'incrementarà en 2.800 euros anuals.

  Important: l'increment per descendents menors de tres anys resulta aplicable en els casos en què el descendent hagi mort durant el període impositiu.

 • Aplicació de l'increment en supòsits d'adopció o d'acolliment preadoptiu o permanent

  En els supòsits d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, aquest increment, independentment de l'edat del menor, s'aplicarà durant el període impositiu en què s'inscrigui en el Registre Civil i en els dos següents. Quan la inscripció no sigui necessària, l'augment es podrà practicar durant el període impositiu en què es produeixi la resolució judicial o administrativa corresponent i en els dos següents.

  Precision:

  La Llei 26/2015, de 28 de juliol, per la qual es modifica el sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE de 29 de juliol) va modificar, amb efectes des del 18 d'agost de 2015, l'article 173 bis del Codi civil regulant les següents modalitats d'acolliment familiar: d'urgència, temporal i permanent.

  D'altra banda, en relació amb l'acolliment preadoptiu les disposicions addicionals segona i sisena d'aquesta Llei 26/2015 estableix que totes les referències que en les lleis i altres disposicions es realitzessin a l'acolliment preadoptiu hauran d'entendre's fetes a la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva prevista en l'article 176 bis del Codi civil, mentre que les referències que es realitzessin a l'acolliment simple hauran d'entendre's fetes a l'acolliment familiar temporal previst en l'article 173 bis del Codi civil.

  Acolliment familiar

  (Art. 173 bis del Codi civil)

  Aplicació del mínim per descendents 

   Increment per descendents menors de tres anys

  Fins al 17-08-2015A partir del 18-08-2015
   -

  Acolliment familiar d'urgència

  SI SI 
   Acolliment familiar simple

   Acolliment familiar temporal

  SI SI
  Acolliment familiar permanent Acolliment familiar permanent SI SI (independentment de l'edat del menor)
  Acolliment familiar preadoptiu

  Delegació de guarda per a la conviviencia preadoptiva

  (Nou 176 bis del Codi civil)

  SI SI (independentment de l'edat del menor)

  Nota: en els supòsits d'adopció o acolliment, tant preadoptiu (actual delegació de guarda per a la convivència preadoptiva) com permanent, aquest augment es produirà, independentment de l'edat del menor, durant el període impositiu en què s'inscrigui en el Registre Civil i en els dos següents. Quan la inscripció no sigui necessària, l'augment es podrà practicar durant el període impositiu en què es produeixi la resolució judicial o administrativa corresponent i en els dos següents.

 • Quan tingui lloc l'adopció d'un menor que hagués estat en règim d'acolliment, o es produeixi un canvi en la situació d'acolliment, l'increment en l'import del mínim per descendents es practicarà durant els períodes impositius restants fins a esgotar el termini màxim de tres anys.

  Atenció: ha de tenir-se en compte que en els supòsits d'acolliment familiar d'urgència o temporals l'increment del mínim per descendents només serà possible quan el descendent sigui menor de tres anys. Igualment, en els casos de menors sobre els quals es tingui la guarda i custòdia per resolució judicial, l'increment del mínim per descendents només serà aplicable si són menors de tres anys.