Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Condicions per a l'aplicació del mínim per discapacitat

  1. La determinació de les circumstàncies personals i familiars que han de tenir-se en compte per a l'aplicació del mínim per discapacitat es realitzarà tenint en compte la situació existent a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre o en la data de defunció del contribuent si aquest mor en un dia diferent del 31 de desembre).

    Sens perjudici de l'anterior, el mínim per discapacitat serà aplicable en els casos en què el descendent hagi mort durant el període impositiu.

  2. L'aplicació del mínim per discapacitat d'ascendents o descendents està condicionada al fet que cadascun d'ells generi dret a l'aplicació del respectiu mínim, és a dir, mínim per ascendents o mínim per descendents.

  3. Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació del mínim per discapacitat respecte dels mateixos ascendents o descendents, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

    No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentesc amb l'ascendent o descendent, l'aplicació del mínim correspondrà als de grau més pròxim, llevat que aquests no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, cas en què correspondrà als del següent grau.

  4. No serà procedent l'aplicació d'aquests mínims quan els ascendents o descendents presentin declaració per l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.