Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Límit de la deducció: comprovació de la situació patrimonial

Normativa: Art. 70 Llei IRPF

L'aplicació d'aquesta deducció requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix com a mínim en la quantia de les inversions realitzades.

A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix segueixin formant part del patrimoni del contribuent.

 L'objectiu d'aquesta última exigència és assegurar que les quantitats invertides amb dret a practicar la deducció, procedeixen de la renda generada durant el període, ja estigui o no subjecta a l'IRPF, evitant que es practiquin deduccions sobre la base de quantitats que procedeixin de rendes generades en exercicis precedents.

Atenció: respecte a la  comprovació de la situació patrimonial  vegeu el comentat en l'apartat corresponent de la "Deducció per inversió en habitatge habitual: Règim transitori" en aquest Capítol.