Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Per determinar la base de la deducció, és a dir, les quantitats invertides amb dret a deducció, han de tenir-se en compte, a més dels requisits assenyalats anteriorment,  les següents regles especials:

  • Quan s'adquireixi un habitatge habitual havent gaudit de la deducció per adquisició d'uns altres habitatges habituals anteriors, no es podran practicar deduccions per l'adquisició, rehabilitació o ampliació del nou habitatge fins que l'import invertit en ella excedeixi les quantitats invertides en les anteriors que haguessin gaudit de deducció.

  • Quan la transmissió de l'habitatge habitual  hagués generat un guany patrimonial exempt per reinversió, la base de deducció per adquisició, rehabilitació o ampliació del nou habitatge habitual es minorarà en l' import del guany patrimonial exempt, no podent-se practicar deduccions fins que l'import invertit superi la suma del preu d'adquisició dels habitatges anteriors, en la mesura en què hagués gaudit de deducció, més el guany patrimonial exempt en les anteriors.

D'igual manera, quan  la transmissió de l'habitatge habitual hagués generat un guany patrimonial parcialment no subjecta  per aplicació de la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF (per ser la data d'adquisició anterior a 31 de desembre de 1994), la deducció per adquisició del nou habitatge no podrà començar fins que l'import invertit en la mateixa no superi les quantitats invertides en els anteriors habitatges habituals, en la mesura en què haguessin gaudit de deducció, més el guany patrimonial que resulti exempta per reinversió.

L'aplicació dels coeficients reductors o d'abatiment  per determinar la part del guany patrimonial obtingut en la transmissió d'habitatges adquirits abans del 31 de desembre de 1994 que queda no subjecta a l'IRPF  per aplicació del que disposa la de la disposició transitòria novena de la Llei d'IRPF es comenta amb més detall en el Capítol 11.

Recordi: els contribuents que haguessin satisfet  quantitats per a la construcció de l'habitatge habitual amb anterioritat a 1 de gener de 2013 i haguessin acabat les obres tindran dret a seguir practicant la deducció  sota la modalitat d'"adquisició d'habitatge habitual "quan hagin utilitzat finançament aliè, i compleixin els requisits de terminació en termini, ocupació i residència efectiva i permanent  previstes per a la mateixa.