Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Aplicació a les Canarias de la deducció de l'article 38 LIS

Normativa: Art. 94 bis Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias

Pel que fa a la deducció per treballadors amb discapacitat de l'article 38 de la LIS la seva aplicació a les Canarias és conseqüència de l'article 94 bis de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias afegit, amb efectes 7 de novembre de 2018, per l'article Dos de la Llei 8/2018, de 5 de novembre, per la qual es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias (BOE de 6 de juliol).

Aquest article 94 bis de la Llei 20/1991 estableix que les entitats que contractin un treballador per realitzar la seva activitat a les Canarias tindran dret al gaudi dels beneficis fiscals que per creació de llocs de treball s'estableixin per la normativa fiscal conforme als requisits que en ella s'estableixin, incrementant-los en un 30 per 100.

a. Quantia de la deducció

Les  quanties deduïbles  previstes en l'article 38 de la LIS s' incrementen en un  30 per 100.

Per tant:

Modalitats d'inversionsQuanties deduïbles
Deducció de l'article 38 LIS 11.700 € Per cada persona/any d'increment de la mitjana de la plantilla amb discapacitat ≥ 33% e < 65%
15.600 € Per cada persona/any d'increment de la mitjana de la plantilla amb discapacitat ≥ 65%

b. Requisits i condicions per a l'aplicació de la deducció

Respecte als requisits i condicions determinants de l'aplicació d'aquesta deducció de l'article 38 de  la LIS  el seu comentari es conté en aquest Capítol en l'apartat relatiu al   Règim general de deduccions  per incentius i estímuls a la inversió empresarial de la Llei de l'impost sobre Societats.