Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Aplicació a les Canarias de les deduccions dels articles 35 i 36 LIS

Normativa: Art. 94 Llei 20/1991, de 7 de juny de 1991, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal

L'aplicació a les inversions empresarials realitzades a les Canarias de les deduccions dels articles 35 i 36 de la LIS amb percentatges incrementats troba el seu fonament en el que disposa l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny. Aquest article 94 de la Llei 20/1991 estableix l'aplicació del règim general de deduccions de l'article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, amb uns percentatges de deducció incrementats, sempre que la inversió es realitzi i romangui a les Canarias.

No obstant això, per al supòsit en què aquest règim general de deduccions de l'article 26 de la Llei 61/1978 fos suprimit es va ordenar per la disposició transitòria quarta de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, que es mantingués la seva aplicació futura a les illes Canàries, mentre no s'estableixi un sistema substitutori equivalent, conforme a la normativa vigent en el moment de la supressió.

Com a conseqüència de l'anterior els percentatges de deducció incrementats de l'article 94 de la Llei 20/1991 només s'apliquen sobre el nou sistema de deduccions establerta en el Capítol IV del Títol VI de la LIS, allà on sigui equivalent amb les deduccions de l'article 26 de la Llei 61/1978. Això és, en les deduccions dels articles 35 i 36 de la LIS.

Atenció: tingui-se en compte que, amb efectes des de l'1 de gener de 2021, s'estableix la possibilitat que els contribuents, empresaris o professionals que financin les produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals espanyols i les de determinats espectacles en viu, puguin aplicar les deduccions dels apartats 1 i 3 de l'article 36 de la LIS i, també, s'inclouen aquestes deduccions entre les que generen el dret a aplicar el límit conjunt del 50 per 100 (límit que per a  les Canarias és del 90 per 100 en general, i del   100 per 100 per a illes de La Palma, La Gomera i El Hierro ).

a. Percentatges de deducció

D'acord amb l'article 94.1.a) Llei 20/1991, de 7 de juny de 1991, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias (BOE de 8 de juny) els tipus aplicables sobre les inversions realitzades seran superiors en un 80 per 100 als del règim general, amb un diferencial mínim de 20 punts percentuals.

No obstant això, existeix una excepció ja que d'acord amb el que estableix la disposició addicional tretzena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, afegida, amb efectes des de l'1 de gener de 2015, pel Reial Decret llei 15/2014, de 19 de desembre, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias (BOE de 20 de desembre) ha de tenir-se en compte que el percentatge de la deducció per activitats d'innovació tecnològica que es realitzin a les Canarias i compleixin els criteris establerts en l'apartat 2 de l'article 35 de la LIS, serà del 45 per 100, sense que li resulti d'aplicació el que disposa l'article 94.1.a) de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias.

Per tant, els percentatges aplicables i la base deducció a cadascuna de  les deduccions dels articles 35 i 36 de la LIS són:

Modalitats d'inversióPercentatgeBase de deducció
Deducció per activitats de R+D (art. 35.1 LIS) 45 per 100 Despeses del període en R+D, fins a la mitjana dels 2 anys anteriors
75,6 per 100 Despeses del període en R+D, sobre l'excés respecte de la mitjana dels 2 anys anteriors
37  per 100 (addicional) Despeses de personal d'investigadors qualificats de R+D
28 per 100 Inversions afectes a R+D (excepte edificis i terrenys).
Deducció per activitats d'innovació tecnològica (art. 35.2 LIS) 45  per 100 Despeses del període en Innovació tecnològica.
Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles (art. 36.1 LIS) 54 per 100 Fins a 1 milions  €  Cost total de producció juntament amb despeses d'obtenció de còpies, despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit del 40% del cost de producció. 
Tenir en compte l'import  màxim establert D.A.14a Llei 19/1994: 18  milions €
45  per 100 Sobre l'excés d'1 milions €
Deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres a Espanya (art. 36.2 LIS) 54 per 100 Fins a 1millón €

Despeses realitzades a Espanya directament relacionats amb la producció, sempre que siguin com a mínim d'1millón €.

Tenir en compte el que estableix el D.A.14a Llei 19/1994:

  • import  màxim de la deducció per deduccions realitzades a les Canarias:  18  milions €
  • import mínim en cas d'execució de serveis de post-producció o animació en una producció estrangera: 200.000 €  
45  per 100 Sobre l'excés d'1 milions  €
Deducció per producció de determinats espectacles en viu (art. 36.3 LIS)  40 per 100 Costos directes
Import màxim de 900.000  €  en cas de producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals

b. Requisits i condicions per a l'aplicació de les deduccions

Respecte als requisits i condicions determinants de l'aplicació d'aquestes deduccions de la LIS (articles 35, 36 de la LIS ) el seu comentari es conté en aquest Capítol en l'apartat relatiu al "Règim general de deduccions  per incentius i estímuls a la inversió empresarial de la Llei de l'impost sobre Societats".

c. Límits específics de les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzades a les Canarias

Sens perjudici de l'anterior, respecte a l'article 36 de la LIS ha de tenir-se en compte que la disposició addicional catorzena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, estableix els següents límits específics per a les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzades a les Canarias:

- Imports màxims:

  • L'import de la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental  de l'article 36.1 de la LIS no podrà ser superior a  18 milions d'euros quan es tracti de produccions realitzades a les Canarias.

  • L'import de la deducció per despeses realitzades en territori espanyol per produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals de l'article 36.2 de la LIS el seu import  no podrà ser superior a  18 milions d'euros quan es tracti de despeses realitzades a  les Canarias.

  • Import màxim en cas de producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals (article 36.3 LIS) no podrà ser superior a 900.000 euros per producció.

Recordi: des de l'1 de gener de 2021, el límit absolut de les deduccions dels apartats 1 i 2 de l'article 36 LIS no pot ser superior al resultat d'incrementar en un 80 per 100 l'import màxim a nivell estatal d'aquesta deducció. Per tant, el límit d'aquesta deducció a les Canarias és de 18.000.000 euros.

-  Imports mínims:

S'estableix un import mínim de 200.000 euros quan es tracti de despeses realitzades a les Canarias o d'animació en una producció estrangera (article 36.2 LIS ).