Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

B. Deducció per activitats d'innovació tecnològica (art. 35.2 LIS)

Concepte d'innovació tecnològica

Normativa: Art. 35.2.a)  LIS

Es considera  innovació tecnològica  l'activitat resultat del qual sigui un avenç tecnològic en l'obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels ja existents. Es consideren nous els productes o processos les característiques o aplicacions dels quals, des del punt de vista tecnològic, difereixin substancialment de les existents amb anterioritat.

Aquesta activitat inclourà la materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny, la creació d'un primer prototip no comercialitzable, els projectes de demostració inicial o projectes pilot, inclosos els relacionats amb l'animació i els videojocs i els mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l'adobat, de la marroquineria, de la joguina, del moble i de la fusta, sempre que no puguin convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial.

Base de la deducció

Normativa: Art. 35.2.b)  LIS

1. Activitats d'innovació tecnològica despeses dels quals s'inclouen en la base de deducció

La base de la deducció per activitats d'innovació tecnològica estarà constituïda per l'import de les despeses del període que corresponguin als següents conceptes:

 1. Activitats de diagnòstic tecnològic tendents a la identificació, la definició i l'orientació de solucions tecnològiques avançades, independentment dels resultats en què culminin.

 2. Disseny industrial i enginyeria de processos de producció, que inclouen la concepció i l'elaboració dels plànols, dibuixos i suports destinats a definir els elements descriptius, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a la fabricació, prova, instal·lació i utilització d'un producte, així com l'elaboració de mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l'adob, de la marroquineria, de les joguines, del moble i de la fusta.

 3. Adquisició de tecnologia avançada en forma de patents, llicències, «know-how» i dissenys.

  No donen dret a la deducció les quantitats satisfetes a persones o entitats vinculades al contribuent.

  La base corresponent a aquest concepte no pot superar la quantia d'1 milió d'euros.

 4. Obtenció del certificat de compliment de les normes d'assegurament de la qualitat de la sèrie ISO 9000, GMP o similars, sense incloure les despeses corresponents a la implantació d'aquestes normes.

2. Delimitació de les despeses d'innovació tecnològica

Es consideren despeses d'innovació tecnològica els realitzats  pel contribuent quant estiguin directament relacionats amb les activitats d'innovació tecnològica, s'apliquin efectivament a la realització d'aquestes i constin específicament individualitzats per projectes.

Les despeses d'innovació tecnològica que integren la base de la deducció han de correspondre a activitats efectuades a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

Igualment, tindran la consideració de despeses d'innovació tecnològica les quantitats pagades per a la realització d'aquestes activitats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, per encàrrec del contribuent, individualment o en col·laboració amb unes altres entitats.

La base de la deducció s'ha de minorar en l'import de les subvencions rebudes per al foment d'aquestes activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.

Percentatge de deducció

Normativa: Art. 35.2.c)  LIS

En aquest cas el percentatge de deducció serà de 12 per 100 de les despeses efectuades durant el període impositiu per aquest concepte.

Important:tingui-se en compte que, en els exercicis 2020 i 2021, els increments del tipus de deducció per a aquests exercicis per a les despeses efectuades en projectes iniciats a partir del 25 de juny de 2020 consistents en la realització d'activitats d'innovació tecnològica resultat del qual sigui un avenç tecnològic en l'obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l'automoció o millores substancials dels ja existents, seran:

 • Fins al 50 per 100 en el cas de contribuents que tinguessin la consideració de petites i mitjanes empreses d'acord amb el que disposa l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014

  D'acord amb l'esmentat Reglament (UE) núm. 651/2014 la categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) està constituïda per les empreses que ocupen a menys de 250 persones i volum de negocis del qual anual no excedeix 50 milions euros o balanç general anual del qual no excedeix 43 milions euros.

 • Fins al 15 per 100 per a la resta de contribuents sota certs requisits.

Per tant, per a l'exercici 2022 el percentatge de deducció aplicable serà l'establert amb caràcter general, el 12 per 100.

Vegeu sobre això l'article 7 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny.