Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

A. Deducció per activitats de Recerca i Desenvolupament (art. 35.1 LIS)

Concepte

Normativa: Art. 35.1.a)  LIS

L'article 35.1.a) de la  LIS  defineix recerca i desenvolupament  en els següents termes:

 • Es considera investigació, la indagació original planificada que persegueixi descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l'àmbit científic i tecnològic.

 • Es considera desenvolupament, l'aplicació dels resultats de la investigació o de qualsevol altre tipus de coneixement científic per a la fabricació de nous materials o productes o per al disseny de nous processos o sistemes de producció, així com per a la millora tecnològica substancial de materials, productes, processos o sistemes preexistents.

A més, l'esmentat apartat considera específicament a les següents activitats com a activitats recerca i desenvolupament que donen dret a practicar aquesta deducció:

 • La materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny, així com la creació d'un primer prototip no comercialitzable i els projectes de demostració inicial o projectes pilot, sempre que aquests no puguin convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial.

 • El disseny i l'elaboració del mostrari per al llançament de nous productes. A aquests efectes, s'entendrà com llançament d'un nou producte la seva introducció en el mercat i com nou producte, aquell de la qual novetat sigui essencial i no merament formal o accidental.

 • La creació, combinació i configuració de programari avançat, mitjançant nous teoremes i algoritmes o sistemes operatius, llenguatges, interfícies i aplicacions destinats a elaborar productes, processos o serveis nous o millorats substancialment. S'assimila a aquest concepte el programari destinat a facilitar l'accés als serveis de la societat de la informació a les persones amb discapacitat, quan es duguin a terme sense ànim de lucre. No s'hi inclouen les activitats habituals o rutinàries relacionades amb el manteniment del programari o les actualitzacions menors.

Base de la deducció

Normativa: Art. 35.1.b)  LIS

La base de la deducció aquesta constituïda per l'import de les despeses de recerca i desenvolupament i, si escau, per les inversions en elements d'immobilitzat material i intangible exclosos els edificis i terrenys.

A aquests efectes, es consideraran despeses de recerca i desenvolupament els realitzats pel contribuent, incloses les amortitzacions dels béns afectes a les esmentades activitats, quant estiguin directament relacionats amb  les activitats abans indicades i s'apliquin efectivament a la realització d'aquestes, constant específicament individualitzats per projectes.

Precisió : el concepte de despesa no és un altre que la despesa en termes comptables; això és, la base de deducció són les despeses comptables de l'exercici aplicats a l'activitat de recerca i desenvolupament, per la qual cosa no forma part de la mateix l'excés d'amortització fiscal sobre la comptable, derivada de les normes sobre llibertat d'amortització corresponent a les inversions efectuades en elements patrimonials aplicats a aquestes activitats.

La base de la deducció s'ha de minorar en l'import de les subvencions rebudes per al foment d'aquestes activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.

Les despeses de recerca i desenvolupament que integren la base de la deducció han de correspondre a activitats efectuades a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

Igualment tindran la consideració de despeses de recerca i desenvolupament les quantitats pagades per a la realització d'aquestes activitats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, per encàrrec del contribuent, individualment o en col·laboració amb unes altres entitats.

Les inversions s'entenen efectuades quan els elements patrimonials es posin en condicions de funcionament.

Percentatges de deducció

Normativa: Art. 35.1.c)  LIS

Els percentatges de deducció són:

 • Amb caràcter general el 25 per 100 de les despeses efectuades durant el període impositiu per aquest concepte.

  No obstant això, en cas que les despeses efectuades en la realització d'activitats de recerca i desenvolupament durant el període impositiu siguin majors que la mitjana dels efectuats en els 2 anys anteriors, s'aplicarà el 25 per 100 fins aquesta mitjana, i el 42 per 100 sobre l'excés respecte d'aquesta.

  A més, es podrà practicar una deducció addicional del 17 per 100 de l'import de les despeses de personal de l'entitat corresponents a investigadors qualificats adscrits en exclusiva a activitats de recerca i desenvolupament.

 • El 8 per 100 de les inversions en elements d'immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis i terrenys, sempre que estiguin afectes exclusivament a les activitats de recerca i desenvolupament.

Així mateix, s'exigeix que els elements en què es materialitzi la inversió  romanguin en el patrimoni del contribuent, llevat de pèrdues justificades, fins que compleixin la seva finalitat específica en les activitats de recerca i desenvolupament, excepte que la seva vida útil conforme al mètode d'amortització, admès en la lletra a) de l'article 12.1 de la LIS, que s'apliqui, fos inferior.

En resum:

Percentatge deduccióBase de deducció 
25% Despeses del període en R+D, fins a la mitjana dels 2 anys anteriors. 
42% Despeses del període en R+D, sobre l'excés respecte de la mitjana dels 2 anys anteriors.
17% Despeses de personal d'investigadors qualificats de R+D.
8% Inversions afectes a R+D (excepte edificis i terrenys).