Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

C. Exclusions i valoració prèvia de despeses

Exclusions

Normativa: Art. 35.3 LIS

Els supòsits que no es consideren activitats de recerca i desenvolupament ni d'innovació tecnològica són els següents:

  1. Les activitats que no impliquin una novetat científica o tecnològica significativa. En particular, els esforços rutinaris per millorar la qualitat de productes o processos, l'adaptació d'un producte o procés de producció ja existent als requisits específics impostos per un clienta, els canvis periòdics o de temporada, excepte els mostraris tèxtils i de la indústria del calçat, de l'adobat, de la marroquineria, de la joguina, del moble i de la fusta, així com les modificacions estètiques o menors de productes ja existents per diferenciar-los d'uns altres similars.

  2. Les activitats de producció industrial i provisió de serveis o de distribució de béns i serveis. En particular, la planificació de l'activitat productiva: la preparació i l'inici de la producció, incloent el reglatge d'eines i aquelles altres activitats diferents de les referides en els números 1r a 4t de la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 35 de la LIS ; la incorporació o modificació d'instal·lacions, màquines, equips i sistemes per a la producció que no estiguin afectats a activitats qualificades de de recerca i desenvolupament o d'innovació; la solució de problemes tècnics de processos productius interromputs; el control de qualitat i la normalització de productes i processos; la prospecció en matèria de ciències socials i els estudis de mercat; l'establiment de xarxes o instal·lacions per a la comercialització; l'ensinistrament i la formació del personal relacionada amb aquestes activitats.

  3. L'exploració, sondeig o prospecció de minerals i hidrocarburs.

Valoració prèvia de despeses corresponents a projectes d'investigació científica o d'innovació tecnològica

Normativa: Art. 38 Reglament IS

D'acord amb el que estableix l'article 38 del Reglament del IS, aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, les persones o entitats que tinguin el propòsit de realitzar activitats d'investigació científica o d'innovació tecnològica podran sol·licitar a l'Administració tributària la valoració, conforme a les regles de l'impost sobre societats i, amb caràcter previ i vinculant, de les despeses corresponents a aquestes activitats que considerin susceptibles de gaudir d'aquesta deducció fixant l'esmentat precepte reglamentari el contingut de la sol·licitud i el procediment a seguir.