Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

C. Deducció per producció de determinats espectacles en viu (art. 36.3 LIS)

Beneficiaris de la deducció

Normativa: vegeu també l'art.39.7   LIS

 1. Productors: els contribuents  que realitzin la producció i exhibició de determinats espectacles en viu d'arts escèniques i musicals.

 2. Finançadors: des de l'1 de gener de 2021, es permet que puguin aplicar aquesta deducció,  en les mateixes condicions que els productors que generen  el dret a la mateixa,  els empresaris o professionals,  que participin en el finançament de la producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals  quan es donin les següents circumstàncies:

  • Aportin  quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos directes de caràcter artístic i tècnic de la producció  així com les despeses de  publicitat i promoció a càrrec del productor  fins al límit del 30  per 100 dels costos de producció.

   Moment en què ha d'aportar-se  el finançament:

   • Les quantitats destinades a  finançar costos de producció podran aportar-se en qualsevol fase de la producció, amb caràcter previ o posterior al moment en què el productor incorri en els esmentats costos de producció  fins a l'obtenció del certificat a què es refereix la lletra a) de l'apartat 3 de l'article 36 de la LIS.

   • Les  quantitats destinades a  finançar despeses per a obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del productor podran aportar-se amb caràcter previ o posterior al moment en què el productor incorri en les esmentades despeses, però mai després del període impositiu en què el productor incorri en els mateixos.

  • No adquireixin  drets de propietat intel·lectual o d'una altra índole respecte dels resultats de la producció, de la qual propietat haurà de ser en qualsevol cas del productor.

  • No  estiguin vinculats, en el sentit de l'article 18 de la  LIS, amb el contribuent que generi el dret a la deducció (el productor).

Important : el productor i els contribuents que participin en el finançament (finançadors ) de la producció hauran de subscriure un o més contractes de finançament, que podran signar-se en qualsevol fase de la producció, essent necessari que  ambdós  comuniquin  a l'Administració tributària amb anterioritat a la finalització del període impositiu  en què aquest últim (productor) tingui dret a aplicar la deducció  aquesta circumstància, aportant tant el contracte de finançament subscrit com les certificacions del compliment dels requisits exigits en l'article 36.3 per a l'aplicació de la deducció.

Per realitzar aquesta comunicació regulada en art. 39.7  LIS  s'ha creat la gestió "Presentació de comunicació regulada en l'art.39.7 LIS” a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Percentatge de deducció

Les despeses realitzades en la producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals tindran una deducció del 20 per 100.

Base de deducció

La base de la deducció estarà constituïda pels costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional incorreguts en les referides activitats.

Aquesta base d'aquesta deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per finançar les despeses que generin el dret a la mateixa.

Import màxim de la deducció

 • Per al productor: la deducció generada en cada període impositiu no podrà superar l'import de 500.000 euros per contribuent.

 • Per al finançador: encara que  pot determinar l' import de la deducció en les mateixes condicions que s'haguessin aplicat al productor, sempre que hagin estat generades per aquest últim, l'import màxim de la mateixa  serà el resultat de multiplicar per 1,20 l'import de les quantitats que hagi aportat  per finançar els costos de producció  i les despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor.

  L'excés de deducció  podrà ser aplicat pel productor que hagi generat el dret a la mateixa.

  Recordi: en el cas del finançador, podrà aplicar la deducció prevista en l'apartat 1 de l'article 36 de  la LIS quan aporti quantitats destinades a finançar la totalitat o part dels costos de producció, així com les despeses per a l'obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit del 30 per 100 dels costos de producció.

En resum:

Percentatge de deduccióImport màximBase de deducció
20%

500.000 € per cada producció realitzada
Sense que l'import de la deducció, juntament amb les subvencions percebudes pel contribuent, superi el 80% de les despeses

En el cas del finançador, amb el límits anteriors, l'import màxim serà el resultat de multiplicar per 1,20 l'import de les quantitats que hagi aportat per finançar els costos de la producció, així com les despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor.

(+) Costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional incorreguts.

En el cas del finançador, els costos de produccón i les despeses directament relacionades amb la publicitat i promoció de les referides actuacions a càrrec del productor fins al límit del 30% dels costos de producció.

(-) Import de les subvencions rebudes per finançar les despeses que generen dret a deducció

Requisits

Els requisits necessaris per a l'aplicació de la deducció són:

 1. Que el contribuent hagi obtingut un certificat a l'efecte, en els termes que estableix l'ordre ministerial, per l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.

  Vegeu sobre això l'Ordre ECD/2836/2015, de 18 de desembre, per la qual es regula el procediment per a l'obtenció del certificat de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, previst en la LIS.

 2. Que, dels beneficis obtinguts en el desenvolupament d'aquestes activitats en l'exercici en el que es generi el dret a la deducció, el contribuent destini com a mínim el 50 per 100 a la realització d'activitats que donen dret a l'aplicació de la deducció prevista en aquest apartat.

  S'entén per benefici obtingut, objecte de reinversió, els derivats dels ingressos directament relacionats amb la producció i exhibició de l'espectacle en viu (vendes d'entrades, exclosos les vendes de begudes, productes de merchandising, etc.).

 3. El termini per al compliment d'aquesta obligació serà el comprès entre l'inici de l'exercici en què s'hagin obtingut els referits beneficis i els 4 anys següents al tancament d'aquest exercici.

Límit

L'import de la deducció, juntament amb les subvencions percebudes pel contribuent, no podrà superar el 80 per 100 de les esmentades despeses.

Període impositiu en què s'aplica la deducció

La deducció no podrà aplicar-se fins que obtingui el certificat de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música que s'exigeix.

Una vegada obtingut s'aplicarà la deducció per les despeses que realitzi en cada període impositiu en la producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals.

Atenció: l'aplicació de la deducció pel contribuent que participa en el finançament serà incompatible, totalment o parcialment, amb la deducció a la que tindria dret el productor.