Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

A. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals espanyols (art. 36.1 LIS)

Beneficiaris de la deducció

Normativa: vegeu també l'art.39.7  LIS

 1. Productors: els contribuents que realitzin les produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o  documental.

 2. Finançadors: des de l'1 de gener de 2021, es permet que puguin aplicar aquesta deducció, en les mateixes condicions que els productors que generen  el dret a la mateixa,  els empresaris o professionals,  que participin en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges, curtmetratges cinematogràfics, sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, quan es donin les següents circumstàncies:

  • Que aportin  quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos de la producció  així com les despeses per a l'obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit del 30  per 100 dels costos de producció.

   Moment en què ha d'aportar-se  el finançament:

   • Les quantitats destinades a  finançar costos de producció podran aportar-se en qualsevol fase de la producció, amb caràcter previ o posterior al moment en què el productor incorri en els esmentats costos de producció  fins a l'obtenció dels certificats a què es refereix la lletra a ’) de l'apartat 1 de l'article 36 de la LIS.

   • Les  quantitats destinades a  finançar despeses per a obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del productor podran aportar-se amb caràcter previ o posterior al moment en què el productor incorri en les esmentades despeses, però mai després del període impositiu en què el productor incorri en els mateixos.

  • Que no adquireixin  drets de propietat intel·lectual o d'una altra índole respecte dels resultats de la producció, de la qual propietat haurà de ser en qualsevol cas del productor.

  • Que no estiguin vinculats, en el sentit de l'article 18 de la LIS, amb el contribuent que generi el dret a la deducció (el productor).

Important :  el productor i els contribuents que participin en el finançament (finançadors ) de la producció hauran de subscriure un o més contractes de finançament, que podran signar-se també en qualsevol fase de la producció  essent necessari que  ambdós  comuniquin  a l'Administració tributària amb anterioritat a la finalització del període impositiu en què aquest últim (productor) tingui dret a aplicar la deducció aquesta circumstància, aportant tant el contracte de finançament subscrit com les certificacions del compliment dels requisits exigits en l'article 36.1 per a l'aplicació de la deducció.

Per realitzar aquesta comunicació regulada en art. 39.7 LIS s'ha creat la gestió "Presentació de comunicació regulada en l'art.39.7 LIS” en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Base de deducció

La base de la deducció estarà constituïda pel cost total de la producció, així com per les despeses per a l'obtenció de còpies i les despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit per a ambdós del 40 per 100 del cost de producció.

Com a mínim el 50 per 100 de la base de la deducció haurà de correspondre's amb despeses realitzades en territori espanyol.

En el supòsit d'una coproducció, els imports es determinaran, per a cada coproductor, en funció del seu respectiu percentatge de participació en aquella.

La base de la deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per finançar les inversions que generen dret a deducció.

Percentatge de deducció i import màxim de la deducció

a. Percentatge

Les  inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada donaran dret al productor o als contribuents que participin en el finançament (finançador), a una deducció  que serà:

 • Del 30 per 100 respecte del primer milió de base de la deducció.

 • Del 25 per 100 sobre l'excés d'aquest import.

b. Import màxim de la deducció

 • Per al productor: l'import d'aquesta deducció no podrà ser superior a 10 milions d'euros .

 • Per al finançador: encara que  pot determinar l' import de la deducció en les mateixes condicions que s'haguessin aplicat al productor, sempre que hagin estat generades per aquest últim, l'import màxim de la mateixa  serà el resultat de multiplicar per 1,20 l'import de les quantitats que hagi aportat per finançar els esmentats costos de producció i les despeses per a l'obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del producte.

  L'excés de deducció podrà ser aplicat pel productor que hagi generat el dret a la mateixa.

Recordi: en el cas del finançador, podrà aplicar la deducció prevista en l'apartat 1 de l'article 36 de  la LIS quan aporti quantitats destinades a finançar la totalitat o part dels costos de la producció, així com les despeses per a l'obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit del 30  per 100 dels costos de producció.

Requisits

Per a l'aplicació de la deducció establerta en aquest apartat, serà necessari el compliment dels següents requisits:

 1. Que la producció obtingui el corresponent certificat de nacionalitat i el certificat que acrediti el caràcter cultural en relació amb el seu contingut, la seva vinculació amb la realitat cultural espanyola o la seva contribució a l'enriquiment de la diversitat cultural de les obres cinematogràfiques que s'exhibeixen a Espanya, emesos per l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, o per l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma amb competència en la matèria.

  En relació amb el certificat de nacionalitat vegeu sobre això l'article 5 del Reial decret 1084/2015, de 4 de desembre, en desenvolupament del que estableix l'article 5 de la Llei 55/2007, del Cinema.

  Aquests certificats seran vinculants per a l'Administració tributària competent en matèria d'acreditació i aplicació dels anteriors incentius fiscals i identificació del productor beneficiari, independentment del moment d'emissió dels mateixos.

 2. Que s'entregui una còpia nova i en perfecte estat de la producció en la Filmoteca Espanyola o la filmoteca oficialment reconeguda per la respectiva Comunitat Autònoma.

En resum:

Percentatge deduccióImport màximBase de deducció 
30% Fins a 1 milions € 

10 milions €

A més, en el cas del finançador el resultat de multiplicar per 1,20 l'import de les quantitats  que hagi aportat per finançar els costos de producció o les despeses per a l'obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del producte.

Sense que superi els límits que s'indiquen a continuació

(+) Cost total de producció juntament amb despeses d'obtenció de còpies, despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins a límit del 40% del cost de producció.

En el cas del finançador costos de la producció  i les despeses per a l'obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit del 30% dels costos de producció

(-) Import de les subvencions rebudes per finançar les inversions que generen dret a deducció.

25% Sobre l'excés d'1 milions €

Límits

L'import d'aquesta deducció, conjuntament amb la resta d'ajuts percebudes pel contribuent, no podrà superar el 50 per 100 del cost de producció. No obstant això, aquest límit s'eleva fins a:

 • El 85 per 100 per als curtmetratges.

 • El 80 per 100 per a les produccions dirigides per una persona que no hagi dirigit o codirigit més de dos llargmetratges qualificats per a la seva explotació comercial en sales d'exhibició cinematogràfica, pressupost de producció del qual no superi 1.500.000 d'euros.

 • El 80 per 100 en el cas de les produccions rodades íntegrament en alguna de les llengües cooficials diferents del castellà que es projectin a Espanya en aquest idioma cooficial o subtitulat.

 • El 80 per 100 en el cas de produccions dirigides exclusivament per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 reconegut per l'òrgan competent.

 • El 75 per 100 en el cas de produccions realitzades exclusivament per directores.

 • El 75 per 100 en el cas de produccions amb un especial valor cultural i artístic que necessitin un suport excepcional de finançament segons els criteris que s'estableixin mitjançant Ordre Ministerial o en les corresponents convocatòries d'ajuts.

 • El 75 per 100 en el cas dels documentals.

 • El 75 per 100 en el cas de les obres d'animació pressupost de producció del qual no superi 2.500.000 d'euros.

 • El 60 per 100 en el cas de produccions transfrontereres finançades per més d'un Estat membre de la Unió Europea i en les que participin productors de més d'un Estat membre.

 • El 60 per 100 en el cas de coproduccions internacionals amb països iberoamericans.

Període impositiu en el que s'aplica la deducció

La deducció es generarà en cada període impositiu pel cost de producció incorregut en el mateix, si bé s'aplicarà a partir del període impositiu en el que finalitzi la producció de l'obra.

No obstant això, en el supòsit de produccions d'animació, la deducció s'aplicarà a partir del període impositiu en què s'obtingui el certificat de nacionalitat assenyalat en la lletra a ’) de l'article 36.1 de la LIS.

Atenció: l a aplicació de la deducció pel contribuent que participa en el finançament serà incompatible, totalment o parcialment, amb la deducció a la que tindria dret el productor .