Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Àmbits temporal, subjectiu i objectiu de la deducció

Àmbit temporal de la deducció i període impositiu en què s'aplica la deducció

La deducció resulta aplicable a les quantitats satisfetes des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023  per obres realitzades durant aquest període que compleixin les condicions i requisits que s'indiquen a continuació.

Ampliació de l'àmbit temporal d'aquesta deducció fins al 31 de desembre de 2023: l'article 21 del Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del "Pla + seguretat per a la teva energia (+SE)" així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera (BOE de 19 d'octubre) ha modificat, amb efectes 1 de gener de 2023, aquesta deducció ampliant el seu àmbit temporal fins al 31 de desembre de 2023.

No obstant això, la deducció es practicarà durant el període impositiu en el que s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emesa després de la realització de les obres.

Quan el certificat s'expedeixi en un període impositiu posterior a aquell en el que es van abonar quantitats per tals obres, la deducció es practicarà durant aquest període impositiu posterior prenent en consideració les quantitats satisfetes des del 6 d'octubre de 2021 (data de l' entrada en vigor del Reial Decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència), fins al 31 de desembre del període impositiu en el que s'expedeixi en certificat.

En qualsevol cas, aquest certificat haurà de ser expedit abans d'1 de gener de 2024  (després de la modificació prevista en article 21 del Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre).

Recordi: tant aquesta deducció com la deducció per obres de millora  per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració es practicaran durant el període impositiu en el que s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emesa després de la realització de les obres, independentment de l'exercici en què es van pagar les quantitats o es va realitzar l'obra. Per això, en els casos en què el certificat d'eficiència energètica posterior a la realització de les obres hagi estat expedit el 2022 haurà d'incloure les quantitats satisfetes des del 6 d'octubre de 2021 en la casella [1668].

A diferència d'aquestes, la deducció per obres de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominant residencial es practicarà durant els períodes impositius 2021, 2022, 2023 (i s'ha ampliat també a l'exercici 2024 en el Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre) en relació amb les quantitats satisfetes a cadascun d'ells, sempre que s'hagués expedit, abans de la finalització del període impositiu en el que es practiqui la deducció, el certificat d'eficiència energètica.

Àmbit objectiu de la deducció

A. Tipus d'habitatges que donen dret a la deducció

Dan dret a la deducció les obres realitzades per a la millora en el consum d'energia primària no renovable en els següents habitatges:

 • L'habitatge habitual del contribuent

 • Qualsevol altre habitatge de la que sigui titular el contribuent que tingui arrendada per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest últim cas, l'habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2024  (després de la modificació prevista en article 21 del Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre).

  Es considera que es tracta d'un arrendament d'un bé immoble per al seu ús com a habitatge quan, d'acord amb el que disposa l'article 2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (LAU), l'arrendament recaigui “sobre una edificació habitable destinació primordial del qual sigui satisfer la necessitat permanent d'habitatge de l'arrendatari”.

Queden excloses les obres que es realitzin en:

 • Les parts dels habitatges afectes a una activitat econòmica.

 • Les places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

 • Els habitatges a disposició dels seus propietaris (els segons habitatges) i que no es trobin arrendades o en expectativa de lloguer (si bé en aquest últim cas si l'habitatge no es lloga abans de 31 de desembre de 2024  -després de la modificació prevista en article 21 del Reial Decret llei 18/2022 - també queden excloses de la possibilitat d'aplicar la deducció).

Important: aquesta deducció no resulta aplicable en habitatges d' obra nova o de nova construcció ja que, al no existir en aquests casos un certificat d'eficiència energètica anterior i un altre posterior a les obres, com exigeix la norma no pot acreditar-se la corresponent reducció o millora respecte de la situació prèvia.

B. Obres de millora que donen dret a la deducció

 • Les obres que permeten beneficiar-se de la deducció són únicament les realitzades des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023  (després de la modificació prevista en article 21 del Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre)  per a la millora en el consum d'energia primària no renovable.

  A aquests efectes, únicament s'entendrà que s'ha millorat el consum d'energia primària no renovable en l'habitatge en la que s'haguessin realitzat tals obres quan:

  • Es redueixi en com a mínim un 30 per 100 l'indicador de consum d'energia primària no renovable, o bé

  • S'aconsegueixi una millora de la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació (la del consum energètic), acreditat mitjançant certificat d'eficiència energètica expedida pel tècnic competent després de la realització d'aquelles, respecte de l'expedit abans de l'inici de les mateixes.

  Atenció: no obstant això, no es beneficien de la deducció les quantitats satisfetes que corresponguin a costos relatius a la instal·lació o substitució d'equips que utilitzin combustibles d'origen fòssil.

 • Per acreditar el compliment dels requisits exigits per a la pràctica d'aquesta deducció serà necessari el certificat d'eficiència energètica expedides abans i després de les obres.

  Els certificats d'eficiència energètica expedides abans de l'inici de les obres seran vàlids per acreditar el compliment dels requisits sempre que no hagués transcorregut un termini de dos anys entre la data de la seva expedició i la de l'inici d'aquestes.

  Els certificats d'eficiència energètica emesa després de la realització de les obres determinen el període impositiu en el que es practica la deducció i haurà de ser expedit abans d'1 de gener de 2024  (després de la modificació prevista en article 21 del Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre).

  Atenció : els certificats constitueixen l'únic mitjà establert per la Llei de l'IRPF per acreditar la reducció o millora. Per tant, si no es disposa del corresponent certificat previ a l'inici de les obres o de l'expedit pel tècnic competent amb posterioritat a les mateixes no queda acreditat el compliment dels requisits exigits i, en conseqüència, no és procedent l'aplicació de la deducció

 • En qualsevol cas els certificats d'eficiència energètica hauran d'haver estat expedits i registrats conforme al que disposa el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

Important: els contribuents amb dret a aquesta deducció hauran de complimentar en l' apartat corresponent a la mateixa de  l' Annex A.2  de la declaració la informació que se sol·licita sobre l'immoble, el NIF o NIE de la persona o entitat que ha realitzat les obres,  les dates dels certificats d'eficiència energètica anterior i posterior a les obres, el consum d'energia primària no renovable que figuri a cadascun d'ells,  dada que podrà extreure's de l'indicador global contingut en l'apartat 2) de l'Annex II, la lletra de la qualificació energètica obtinguda i les quantitats satisfetes.

Àmbit subjectiu de la deducció

Únicament podran aplicar aquesta deducció els contribuents que ostentin el títol de propietaris de l'habitatge objecte de tals obres.

Cada copropietari de l'habitatge podrà practicar la deducció per les quantitats que hagi satisfet per la realització de les obres en la part que proporcionalment es correspongui amb el seu percentatge de titularitat en l'habitatge habitual, independentment del fet que la factura corresponent a les obres s'hagi expedit únicament a nom d'un dels cotitulars de l'habitatge.

Per tant,  queden exclosos  els nus propietaris, usufructuaris i arrendataris.