Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Àmbit temporal, subjectiu i objectiu de la deducció

Àmbit temporal de la deducció i període impositiu en què s'aplica la deducció

La deducció resulta aplicable per les quantitats satisfetes des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024  per les obres realitzades durant aquest període que compleixin les condicions i requisits que s'indiquen a continuació.

Ampliació de l'àmbit temporal d'aquesta deducció fins al 31 de desembre de 2024: l'article 21 del Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del "Pla + seguretat per a la teva energia (+SE)" així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera (BOE  de 19 d'octubre) ha modificat, amb efectes 1 de gener de 2023, aquesta deducció ampliant el seu àmbit temporal fins al 31 de desembre de 2024.

La deducció es practicarà durant els períodes impositius 2021, 2022, 2023 i 2024  (després de  l'ampliació operada  en article 21 del Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre) en relació amb les quantitats satisfetes a cadascun d'ells, sempre que s'hagués expedit, abans de la finalització del període impositiu en el que es practiqui la deducció, el certificat d'eficiència energètica.

Quan el certificat s'expedeixi en un període impositiu posterior a aquell en el que es van abonar quantitats per tals obres, la deducció es practicarà durant  aquest període impositiu posterior prenent en consideració les quantitats satisfetes des del 6 d'octubre de 2021 (data de l' entrada en vigor del Reial Decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència), fins al 31 de desembre de l'esmentat període impositiu en el que s'expedeixi en certificat.

En qualsevol cas, aquest certificat haurà de ser expedit abans d'1 de gener de 2025  (després de  la modificació prevista  en article 21 del Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre).

Recordi: aquesta deducció per obres de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominant residencial es practicarà durant els períodes impositius 2021, 2022, 2023 i 2024 (després del Reial Decret llei 18/2022) en relació amb les quantitats satisfetes a cadascun d'ells, sempre que s'hagués expedit, abans de la finalització del període impositiu en el que es practiqui la deducció, el certificat d'eficiència energètica.

A diferència d'aquesta, les deduccions per obres de millora per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració o del consum d'energia primària no renovable que s'han examinat en els apartats anteriors es practicaran durant el període impositiu en el que s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emesa després de la realització de les obres, independentment de l'exercici en què es van pagar les quantitats o es va realitzar l'obra.

Important: tractant-se d'obres dutes a terme per una comunitat de propietaris la deducció es practicarà pel contribuent durant el període impositiu en el que la comunitat de propietaris satisfaci l'import de les obres de millora realitzades (existeixi o no finançament aliè) sempre que s'hagués expedit el certificat d'eficiència energètica amb anterioritat a la finalització d'aquest període.

Àmbit objectiu de la deducció

A. Tipus d'habitatges que donen dret a la deducció

Dan dret a la deducció les obres de rehabilitació energètica realitzades en edificis d'ús predominant residencial on estigui ubicada l'habitatge o habitatges propietat del contribuent.

Pot tractar-se de qualsevol tipus d'habitatge (tant en l'habitatge habitual com en segones residències o habitatges arrendats) que sigui de propietat del contribuent, llevat dels habitatges afectes a activitats econòmiques.

S'assimilaran a habitatges les places de garatge i trasters que s'haguessin adquirit amb aquestes.

Tindran dret a la deducció les obres dutes a terme en elements comuns de l'edifici que s'efectuïn en jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

No donaran dret a practicar aquesta deducció per les obres realitzades en la part de l'habitatge que es trobi afecta a una activitat econòmica.

Important: aquesta  deducció no resulta aplicable en habitatges d' obra nova  o en edificis de nova construcció  ja que, al no existir en aquests casos un certificat d'eficiència energètica anterior i un altre posterior a les obres, com exigeix la norma  no pot acreditar-se la corresponent reducció o millora respecte de la situació prèvia.

B. Obres de millora que donen dret a la deducció

 • Les obres que permeten beneficiar-se de la deducció són les de rehabilitació energètica de l'edifici.

  A aquests efectes, tindran la consideració d'obres de rehabilitació energètica de l'edifici aquelles que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica de l'edifici en el que s'ubica l'habitatge, havent d'acreditar-se amb el certificat d'eficiència energètica expedida pel tècnic competent després de la realització d'aquelles:

  • una reducció del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d'un 30 per cent com a mínim, o bé,

  • la millora de la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació (la del consum energètic), respecte de l'expedit abans de l'inici de les mateixes.

Atenció: per accedir a aquesta deducció les obres a les que es fa referència han de  realitzar-se sobre el conjunt de l'edifici (habitatge unifamiliar) o  sobre un bloc complet  (edifici plurifamiliar).

 • Per acreditar el compliment dels requisits exigits per a la pràctica d'aquesta deducció serà necessari el certificat d'eficiència energètica expedides abans i després de les obres.

   Els certificats d'eficiència energètica expedides abans de l'inici de les obres seran vàlids per acreditar el compliment dels requisits sempre que no hagués transcorregut un termini dos anys entre la data de la seva expedició i la de l'inici d'aquestes.

   Els certificats d'eficiència energètica emeses després de la realització de les obres determinen el període impositiu en el que es practica la deducció i haurà de ser expedits abans d'1 de gener de 2025  (després de  la modificació prevista  en article 21 del Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre).

  Atenció :  els certificats constitueixen l'únic mitjà establert per la Llei de l'IRPF per acreditar la reducció o millora. Per tant, si no es disposa del corresponent certificat previ a l'inici de les obres o de l'expedit pel tècnic competent amb posterioritat a les mateixes no queda acreditat el compliment dels requisits exigits i, en conseqüència, no és procedent l'aplicació de la deducció.

 •  En qualsevol cas els certificats d'eficiència energètica hauran d'haver estat expedits i registrats conforme al que disposa el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

Important:els contribuents amb dret a aquesta deducció hauran de complimentar en l'apartat corresponent a la mateixa de  l' Annex A.2  de la declaració la informació que se sol·licita sobre l'immoble,  el NIF o NIE de la persona o entitat que ha realitzat les obres,  les dates dels certificats d'eficiència energètica anterior i posterior a les obres, el consum d'energia primària no renovable que figuri a cadascun d'ells,  dada que podrà extreure's de l'indicador global contingut en l'apartat 2) de l'Annex II, la lletra de la qualificació energètica de l'edifici  i les quantitats satisfetes.

Àmbit subjectiu de la deducció

Únicament podran aplicar aquesta deducció els contribuents, propietaris dels habitatges ubicats en l'edifici.

Per tant, queden exclosos els nus propietaris, usufructuaris i arrendataris.