Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Deducció per obres de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominant residencial

La comunitat de propietaris del carrer XXXX número 23 ha dut a terme una sèrie d'obres de millora de l'eficiència energètica de l'edifici destinades a estalviar del 50 per 100 de l'energia consumida i aconseguir la millora de la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe energètica «B.» Aquestes obres consisteixen en millores en l'aïllament de les façanes, millores en l'envoltant tèrmica, cobertes i  en el trencament dels ponts tèrmics, així com la integració en l'edifici de sistemes o instal·lacions d'energies renovables.

Les obres, que seran abonades per tots els propietaris (inclosos locals comercials, habitatges i garatge) segons la seva quota de participació, s'inicien el desembre de 2022 i acabaran l'abril de 2023. S'ha comanda un préstec per realitzar les indicades obres que serà pagat pels propietaris a través dels rebuts mensuals. Obtinguda aquest finançament la comunitat de propietaris realitzarà tres pagaments per les obres de millora. Un primer pagament l'1 de desembre de 2022 mitjançant xec nominatiu, constant en la factura emesa pel contractista com "Certificació a compte de contracte d'obra de millora de l'eficiència energètica”, i dos pagaments més que seran abonats al contractista l'1 de març i l'1 de maig de 2023, respectivament.

El matrimoni format pel senyor J.G i la senyora T.K, casats en règim legal de guanys, són propietaris d'un habitatge ubicat en aquesta comunitat (el seu habitatge habitual) i pel coeficient de participació en aquesta comunitat els correspon de les quantitats satisfetes (inclosa l'expedició dels certificats d'eficiència energètica), 8.000 euros del primer pagament i 2000 euros en els altres dos pagaments que seran abonats per la Comunitat de Propietaris al contractista l'1 de març i l'1 de maig de 2023.

Es van emetre els corresponents certificats d'eficiència energètica abans i després de les obres. Aquest últim serà expedit el 20 de maig de 2023  i suposarà la qualificació de l'habitatge com classe energètica «B.»

Determinar l'import de la deducció que poden practicar el 2022, 2023 i 2024 tant si opten per declaració individual com conjunta, i els excessos que poden deduir-se en els exercicis següents.

Solució:

Any 2022 

No tindran dret a practicar la deducció.

La raó és que,  malgrat haver satisfet el 2022  quantitats per la realització de les obres, durant aquest període impositiu no ha estat expedit el certificat sinó que aquest s'expedeix en un període impositiu posterior (2023 ), per això la deducció es practicarà durant aquest període impositiu posterior (2023 ) prenent en consideració en aquest cas les quantitats satisfetes l'1 de desembre de 2022  (8.000 euros) i les abonades l'1 de març i l'1 de maig de 2023  (2000 euros a cadascun d'ells).

Any 2023

El senyor J.G:

 • Base de deducció: (8.000 euros + 4.000 euros) ÷ 2 = 6.000

 • Base màxima: 5.000

 • Import de la deducció = 5.000 x 60% = 3.000

 • Resta de base de deducció, deduïble durant els quatre anys següents: 6.000 – 5.000 = 1.000 euros

 • Base acumulada: 15.000 – 5.000 = 10.000

La senyora T.K.

 • Base de deducció: (8.000 euros + 4.000 euros) ÷ 2 = 6.000

 • Base màxima = 5.000 euros

 • Import de la deducció = 5.000 x 60% = 3.000

 • Resta de base de deducció, deduïble durant els quatre anys següents: 6.000 – 5.000 = 1.000 euros

 • Base acumulada: 15.000 – 5.000 = 10.000

Conjunta J.G i T.K.

 • Base de deducció: 12.000 euros

 • Base màxima = 5.000 euros

 • Import de la deducció = 5.000 x 60% = 3.000

 • Resta de base de deducció, deduïble durant els quatre anys següents: 12.000 – 5.000 = 7.000 euros

 • Base acumulada: 15.000 – 5.000 = 10.000

Any 2024

A. Si El senyor J.G i La senyora  T.K. presenten declaració individual en aquell exercici 2024

 1. Quan el 2023  van presentar declaració individual

  • Quantitats pendents 2022: 1.000

  • Base màxima de deducció (la menor de):

   - Base màxima anual per declaració: 5.000

   - Base acumulada: 10.000

   - Quantitats pendents de deduir: 1.000

  • Import de la deducció = 1.000 x 60% = 600

  • Romanent pendent = 0

 2. Quan el 2023  van presentar declaració conjunta

  • Quantitats pendents 2022: 7.000 euros ÷ 2 = 3.500

  • Base màxima de deducció (la menor de):

   - Base màxima anual per declaració: 5.000

   - Base acumulada. 10.000

   - Quantitats pendents de deduir: 3.500

  • Import de la deducció = 3.500 x 60% = 2.100

  • Romanent pendent = 0

B. Si El senyor J.G i La senyora  T.K. presenten declaració conjunta el 2024

 1. Quan el 2023  van presentar declaració individual

  • Quantitats pendents 2022: 1.000 x 2 = 2000

  • Base màxima de deducció (la menor de):

   - Base màxima anual per declaració: 5.000

   - Base acumulada  [15.000 - 5.000 individual J.G - 5.000 individual T.K] = 5.000

   - Quantitats pendents de deduir: 2000

  • Import de la deducció = 2000 x 60% =1.200

  • Romanent pendent = 0

 2. Quan el 2023  van presentar declaració conjunta

  • Quantitats pendents 2022: 7.000 euros

  • Base màxima de deducció (la menor de):

   - Base màxima anual per declaració: 5.000

   - Base acumulada 10.000

   - Quantitats pendents de deduir: 7.000

  • Import de la deducció = 5.000 x 60% = 3.000

  • Romanent pendent = (7.000 - 5.000) = 2000

  • Base acumulada: 10.000 – 5.000 = 5.000

  Nota: Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir la base màxima anual de deducció (2000 euros) podran deduir-se en l'exercici 2024.