Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació

Normativa: Art. 110-9  Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats invertides en l'exercici 2022 en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en societats mercantils a què es refereix l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF amb les següents limitacions:

  1. Només podrà aplicar-se aquesta deducció sobre la quantia invertida que superi la base màxima de la deducció general per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació prevista en l'esmentat article 68.1 de la Llei de l'IRPF.

  2. Si el contribuent transmet accions o participacions i opta per l'aplicació de l'exempció prevista en l'article 38.2 de la Llei de l'IRPF, únicament formarà part de la base de la deducció corresponent a les noves accions o participacions subscrites la part de la reinversió que excedeixi l'import total obtingut en la transmissió d'aquelles. En cap cas es podrà practicar deducció per les noves accions o participacions mentre les quantitats invertides no superin l'esmentada quantia.

   L' exempció del guany patrimonial  que es posi de manifest amb motiu de la transmissió d'accions o participacions quan l'import obtingut es reinverteixi en una altra entitat de nova o recent creació es comenta en el Capítol 11.

 • L'import màxim d'aquesta deducció serà de 4.000 euros.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el NIF de l'entitat de nova o recent creació i, si existeix, de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en empreses de nova o recent creació en la casella corresponent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

L'aplicació de la deducció està condicionada al compliment dels mateixos requisits i condicions exigides previstos en l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF en relació amb la deducció general per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació i, a més els següents:

 • La societat anònima, societat limitada, societat anònima Laboral o societat limitada Laboral on ha de materialitzar-se la inversió haurà de tenir el seu domicili social i fiscal a Aragón.

 • El contribuent podrà formar part del consell d'administració de la societat en la qual s'ha materialitzat la inversió, sense que, en cap cas, pugui dur a terme funcions executives ni de direcció ni mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment de les condicions i requisits establerts comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha d'incloure en la quota líquida autonòmica de la declaració de l'impost corresponent a l'exercici en el que es va produir l'incompliment les quantitats indegudament deduïdes, més els interessos de demora meritats.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible, per a  les mateixes inversions, amb les deduccions "Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari" i "Per inversió en entitats de l'economia social".