Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions a entitats sense ànim de lucre

Normativa: Art. 4 ter  Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Quantia de la deducció

Els contribuents tindran dret a una deducció addicional a la  deducció general per donatius i altres aportacions  prevista en l'article 68.3 de la Llei d'IRPF, pels donatius, donacions i aportacions a les entitats als qui es refereix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge,  d'acord amb la següent escala:

Base de deduccióPercentatge de deducció
Fins a 150 euros 20
Resta base de deducció 15
Tipus incrementat per reiteració de donacions a una mateixa entitat 17,5

Tipus incrementat per reiteració de les donacions a una mateixa entitat: Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per un import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquella mateixa entitat que excedeixi 150 euros, serà el 17,5 per cent.

Base màxima de la deducció

  • La base de la deducció, no podrà excedir el 10 per 100 de la base liquidable del contribuent.

  • La base de la deducció serà la definida en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

    Vegeu sobre això en el Capítol 16, l'epígraf"Deduccions per donatius i altres aportacions".

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb les deduccions "Per donacions amb finalitat ecològica" i "Per donacions i aportacions per a fins culturals, esportius, investigació o docència", quan la mateixa s'apliqui sobre les quantitats aportades als mateixos beneficiaris perceptors dels donatius, donacions i aportacions que originen l'aplicació d'aquella.

Justificació documental

Vegeu l' apartat específic de "Justificació documental" de les deduccions per donatius.