Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions amb finalitat ecològica

Normativa: Art. 3  Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

El 10 per 100 de l'import de les donacions dineràries pures i simples efectuades durant el període impositiu amb finalitat ecològica a qualsevol de les següents institucions:

  • Entitats públiques dependents de la Comunitat Autònoma de Canàries, cabildos insulars o corporacions municipals de les Canarias, de la qual finalitat sigui la defensa i conservació del medi ambient.

  • Entitats sense fins lucratius regulades en l'article 2 i 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i d'incentius fiscals al mecenatge (BOE de 24 de desembre), sempre que la seva fi exclusiva sigui la defensa del medi ambient i es trobin inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Autònoma de Canàries.

Límit màxim de la deducció

L'import d'aquesta deducció no podrà excedir :

  • El 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica o, caselles [0546] de la declaració o,

  • 150 euros, tant en tributació individual com en conjunta.

Justificació documental

Vegeu l' apartat específic de "Justificació documental" de les deduccions per donatius