Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions i aportacions per a fins culturals, esportius, investigació o docència

Normativa: Art. 4 bis  Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Quantia i requisits per aplicar la deducció

El 15 per 100 de l'import de les donacions i aportacions efectuades per als destinataris i finalitats que s'indiquen a continuació:

 1. Les donacions dineràries efectuades a l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries, corporacions locals canaris i a les entitats públiques de caràcter cultural, esportiva o d'investigació que depenguin de les mateixes, sempre que es destinin al finançament de programes de despesa o actuacions que tinguin per objecte la promoció de qualsevol activitat cultural, esportiva o d'investigació diferent de les deduccions anteriorment comentades "Per donacions amb finalitat ecològica" i "Per donacions per a la rehabilitació o conservació del patrimoni històric de les Canarias".

  La base màxima de deducció, a aquests efectes, serà de 50.000 euros per període impositiu.

 2. Les donacions dineràries efectuades a empreses culturals amb fons propis inferiors a 300.000 euros, de la qual activitat sigui la cinematografia, els arts escèniques, la música, la pintura i altres arts visuals o audiovisuals o l'edició, sempre que es destinin al desenvolupament de la seva activitat.

  La base màxima de deducció, a aquests efectes, serà de 3.000 euros per període impositiu.

 3. Les donacions dineràries efectuades a empreses científiques amb fons propis inferiors a 300.000 euros, de la qual activitat principal sigui la investigació, sempre que es destinin al desenvolupament de la seva activitat.

  La base màxima de deducció, a aquests efectes, serà de 3.000 euros per període impositiu.

 4. Les donacions dineràries efectuades a les universitats públiques i privades, als centres d'investigació i als centres superiors d'ensenyaments artístics de la comunitat Autònoma de les Canarias, quan es destinin al finançament de programes de despesa o actuacions que tinguin per objecte activitats d'investigació o docència.

  La base màxima de deducció, a aquests efectes, serà de 50.000 euros per període impositiu.

 5. Les donacions dineràries efectuades a les universitats públiques de la Comunitat Autònoma de Canàries i als centres públics d'ensenyaments artístics superiors de l'esmentada Comunitat amb destinació al finançament de programes de despesa o actuacions per al foment de l'accés a l'educació superior.

  La base màxima de deducció, a aquests efectes, serà de 50.000 euros per període impositiu.

 6. Les aportacions de capital efectuades a empreses de base tecnològiques creades o desenvolupades a partir de patents o de resultats generats per projectes d'investigació realitzats en universitats canàries.

  La base màxima de la deducció, a aquests efectes, serà de 50.000 euros per període impositiu.

Límit màxim de la deducció

L'import d'aquesta deducció no podrà excedir el 5 per 100 de la quota íntegra autonòmica,  casella [0546 ]  de la declaració.

Justificació documental

Vegeu l' apartat específic de "Justificació documental" de les deduccions per donatius