Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions en metàl·lic a descendents o adoptats menors de 35 anys per a l'adquisició o rehabilitació del seu primer habitatge habitual

Normativa: Art. 9  Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Quanties i límits màxims de la deducció

 • L'1 per 100 de la quantitat donada per contribuents amb residència habitual a les Illes Canàries que durant l'exercici hagin efectuat una donació en metàl·lic als seus descendents o adoptats menors de 35 anys amb destinació a l'adquisició, construcció o rehabilitació del primer habitatge habitual del donatari a les illes Canàries, amb el límit màxim de 240 euros per cada donatari.

 • El 2 per 100 de la quantitat donada per contribuents amb residència habitual a les Illes Canàries, quan les donacions a què es refereix el punt anterior tinguin com a destinataris a descendents o adoptats menors de 35 anys legalment reconeguts com persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, amb el límit màxim de 480 euros per cada donatari.

 • El 3 per 100 de la quantitat donada per contribuents amb residència habitual a les Illes Canàries, quan les donacions a què es refereix el primer punt anterior tinguin com a destinataris a descendents o adoptats menors de 35 anys legalment reconeguts com persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, amb el límit màxim de 720 euros per cada donatari.

Altres condicions i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Per a l'aplicació d'aquesta deducció hauran de complir-se els requisits previstos en la normativa autonòmica de l'Impost sobre Successions i Donacions per a la reducció del 85 per 100 de la base imposable corresponent a aquestes donacions.

  Vegeu l'article 26 ter del Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 d'abril, (BOC del 23), segons redacció donada per la Llei 4/2012, de 25 de juny, de mesures administratives i fiscals, en què es detallen els requisits i condicions per a l'aplicació d'aquesta reducció.

 • Es considerarà com a habitatge habitual la que, a tals efectes, s'entén en la normativa estatal de l'IRPF, equiparant-se a l'adquisició la construcció de la mateixa, però no la seva ampliació.

  Vegeu en el Capítol 16 l'epígraf"Deducció per inversió en habitatge habitual. Règim transitori".

  Tingui-se en compte que, d'acord amb l'article 55 del Reglament de l'IRPF, en la redacció vigent a 31 de desembre de 2012, es considera construcció d'habitatge habitual quan el contribuent satisfaci directament les despeses derivades de l'execució de les obres, o entregui quantitats a compte al promotor de les mateixes, sempre que les obres finalitzin en un termini no superior a quatre anys des de l'inici de la inversió, tret dels  supòsits excepcionals previstos en els apartats 3 i 4 de l'esmentat article 55, en què es podrà concedir una ampliació d'aquest termini que, en cap cas, pot excedir d'altres quatre anys més.

 • A l'efecte de l'aplicació de la deducció, les persones subjectes a un acolliment familiar permanent o preadoptiu constituït conforme a la legislació aplicable s'equiparan als adoptats. Així mateix, les persones que realitzin un acolliment familiar permanent o preadoptiu s'equipararan als adoptants.

  Precisió: tingui-se en compte que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, per la qual es modifica el sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE de 29 de juliol) va modificar, amb efectes des del 18 d'agost de 2015, l'article 173 bis del Codi civil que regula les modalitats d'acolliment familiar per fixar com a tals actualment l'acolliment familiar d'urgència, temporal i permanent. Així mateix, l'esmentada llei va afegir un nou article 176 bis regulant la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva.

  D'altra banda, la disposició addicional segona d'esmentada Llei 26/2015 estableix que "totes les referències que en les lleis i altres disposicions es realitzessin a l'acolliment preadoptiu hauran d'entendre's fetes a la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva prevista en l'article 176 bis del Codi civil. Les que es realitzessin a l'acolliment simple hauran d'entendre's fetes a l'acolliment familiar temporal previst en l'article 173 bis del Codi civil; i quan el fossin a les Entitats col·laboradores d'adopció internacional s'entendran fetes als organismes acreditats per a l'adopció internacional".

  Per tant, la deducció serà aplicable a l'acolliment familiar d'urgència, temporal i permanent i a la la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva.