Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per familiars dependents amb discapacitat

Normativa: Disposició addicional quarta. Quinze Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Atenció: les condicions i imports que s'assenyalen a continuació per a aquesta deducció seran d'aplicació exclusivament durant els períodes impositius 2022 i 2023, substituint als previstos en l'article 16 ter del Text refós..

Quantia de la deducció

600 euros per cada ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, que generi el dret a l'aplicació del mínim per discapacitat.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a :

    • - 42.900 euros en tributació individual.

    • - 57.200 euros en tributació conjunta.

  • Quan diversos contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció prevista en aquest article, s'estarà a les regles del prorrateig, convivència i altres límits previstos en la normativa estatal de l'IRPF.