Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per a contribuents majors de 75 anys

Normativa: Art. 6.1y 13 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quantia de la deducció

150 euros per als contribuents majors de 75 anys.

Requisits comuns per a aquesta deducció i la deducció "Per l'atenció d'ascendents majors de 75 anys"

  • No serà procedent l'aplicació d'aquestes deduccions quan els majors de 75 anys que generin el dret a les mateixes, ja sigui el contribuent o l'ascendent, resideixin durant més de 30 dies naturals del període impositiu en Centres Residencials de Majors de la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha o en places concertades o subvencionades per aquesta en uns altres centres, a excepció de les estades temporals derivats de convalescències degudament acreditades pel Servei de Salut de Castilla-La Mancha.

  • Que la suma de la base imposable general i la de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] i [0460] de la declaració,  no superi :

    • - 27.000 euros en tributació individual.

    • - 36.000 euros en tributació conjunta.

  • Per a l'aplicació d'aquestes deduccions es tindran en compte les normes per a l'aplicació del   mínim per contribuent  i  per ascendents contingudes en la Llei de l'IRPF.

    No obstant això, en el cas de la deducció per l'atenció d'ascendent major de 75 anys, quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos ascendents i algun d'ells no compleixi el requisit anterior, l'import de la deducció per als altres contribuents quedarà reduït a la proporció que resulti de l'aplicació de les normes per al prorrateig del mínim per ascendents.

Incompatibilitat

La deducció per contribuents majors de 75 anys i la deducció per ascendents majors de 75 anys són incompatibles, respectivament, amb la deducció per discapacitat del contribuent i amb la deducció per discapacitat d'ascendent, respecte de la mateixa persona major de 75 anys.

En els supòsits en els que la persona major de 75 anys tingui un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65 per 100, s'aplicaran les deduccions per discapacitat del contribuent o per discapacitat d'ascendent que, en la seva qualitat de contribuent o d'ascendent del contribuent, respectivament, li correspongui.