Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per discapacitat del contribuent

Normativa: Art. 4 i 13  Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quantia de la deducció

300 euros per cada contribuent que tingui un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65 per 100 i tinguin dret a l'aplicació del mínim per discapacitat del contribuent.

Requisits i altres condicions de la deducció

  • Que la suma de la base imposable general i la de l'estalvi del contribuent,  caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi :

    • - 27.000 euros en tributació individual.

    • - 36.000 euros en tributació conjunta.

  • Per a l'aplicació d'aquesta deducció es tindran en compte les normes per a l'aplicació del   mínim per contribuent  i  discapacitat contingudes en la Llei de l'IRPF.

Incompatibilitat

  • Aquesta deducció és incompatible amb la deducció per discapacitat d'ascendent o descendent respecte d'una mateixa persona.

    En conseqüència, els descendents amb discapacitat que integrin la unitat familiar generaran dret en tributació conjunta a l'aplicació de la deducció per discapacitat de descendents i no a la deducció per discapacitat del contribuent.

  • En els supòsits en els que el contribuent sigui una persona major de 75 anys amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65 per cent, s'aplicarà aquesta deducció i no l'establerta “Per a contribuents majors de 75 anys”.