Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per conciliació

Normativa: Art. 1. Onze  Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Quantia i límits màxims de la deducció

 • El 20 per 100 de les  quotes ingressades pel contribuent per cotitzacions al Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social, quan  tinguin contractada a una persona per atendre o cuidar a descendents menors per raons de conciliació.

 • El límit màxim de la deducció és de 400 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent tingui, com a mínim, un  fill menor  de 12  anys d'edat pel qual tingui dret a l'aplicació del mínim per descendents.

  No obstant això, la deducció també és aplicable en els supòsits de tutela i acolliment.

  Atenció : la deducció resultarà aplicable per les cotitzacions efectuades durant els mesos del període impositiu en els que el contribuent tingui, com a mínim, un fill o acollit o tutelat menor de 12 anys pel qual s'apliqui el mínim per descendents.

 • Que el contribuent ha d'estar en situació d'alta a la Seguretat Social com ocupador titular d'una llar familiar, i tenir contractada i cotitzar per una o diverses persones pel Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social durant el període en què es pretengui aplicar la deducció.

 • Que quan la deducció sigui aplicable per despeses d'una persona empleada en la llar, aquesta estigui donada d'alta en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

 • Que el titular de la llar familiar i, si escau, el seu cònjuge o parella de fet, siguin mares o pares de fills que formin part de la unitat familiar.

  A l'efecte de la delimitació del   concepte d'unitat familiar per a l'aplicació de la deducció tingui-se en compte que s'entén com a tal “la unitat de convivència” en la data de meritació de l'impost. Vegeu sobre això en el quadre final els criteris per a l'aplicació de  la deducció segons les diferents unitats de convivència.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, suma de les caselles [0435] i [0460] de la declaració, no ha de superar la quantitat de 34.000 euros, en la unitat familiar.

 • Que el titular de la llar familiar i, si escau, el cònjuge o parella de fet que formin part de la unitat familiar, percebin rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

Precisions:

A l'efecte de l' aplicació de la deducció ha de tenir-se en compte, sobre la base dels requisits  abans indicats, els  supòsits següents:

 1. En el cas de contribuents casats  podrà aplicar-se la deducció, sempre que  les bases imposables d'ambdós cònjuges no superin 34.000 euros, exigint-se, addicionalment, que ambdós obtinguin rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

 2. En el cas de parelles de fet, la deducció la podrà aplicar el progenitor que figuri com ocupador titular de la llar familiar, independentment del fet que tributi de forma individual o conjunta, sempre que  ambdós membres de la parella obtinguin rendiments del treball o d'activitats econòmiques i que la suma de les bases imposables totals d'ambdós no excedeixi 34.000 euros, amb la qual cosa la deducció s'aplicarà en els mateixos termes que per als matrimonis.

 3. En el cas de pares separats o divorciats que tinguin la guarda i custòdia compartida dels seus fills, la deducció la podrà aplicar el progenitor (o progenitors, tenint en compte que ambdós podrien figurar com ocupadors a la Seguretat Social al viure en llars diferents) que figurin com ocupadors titulars de la llar familiar, independentment del fet que tributin de forma individual o conjunta, sempre que el progenitor en qüestió (i si escau, el seu cònjuge o parella de fet) obtingui rendiments del treball o d'activitats econòmiques i que la seva base imposable total (o de la unitat familiar de la que formi part) no excedeixi 34.000 euros.

 4. En el cas de contribuents casats que hagin mort durant l'any podran aplicar la deducció en formar part amb el seu cònjuge, en la data de la defunció, d'una unitat de convivència, sempre que ambdós hagin obtingut rendiments del treball o d'activitats econòmiques i que la suma de les bases imposables totals d'ambdós no excedeixi 34.000 euros. El mateix criteri se seguiria si el mort formés part d'una parella de fet.

 5. En el cas de contribuents no casats (viudos, separats, divorciats o solters) que tinguin la guarda i custòdia exclusiva dels seus fills la deducció serà aplicable si figura com ocupador titular de la llar familiar independentment del fet que tributi de forma individual o conjunta, sempre que obtinguin rendiments del treball o d'activitats econòmiques i que la seva base imposable total no excedeixi 34.000 euros.

 6. En el cas de contribuents no casats amb descendents diferents dels fills que figuressin com ocupadors titulars de la llar familiar podran aplicar la deducció conforme al criteri de les lletres anteriors que resultés aplicable.