Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses en l'adquisició de material escolar i llibres de text

Normativa: Art. 1. Vuit  Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Quantia de la deducció

120 euros per cada descendent per l'adquisició de material escolar i llibres de text derivats de l'escolarització dels seus descendents en el segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, suma de les caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  a. En el supòsit de contribuents que no formin part d'una unitat familiar que tingui la condició legal de família nombrosa :

  • 20.000 euros en tributació individual.

  • 40.000 euros en tributació conjunta.

  b. En el supòsit de contribuents que formin part d'una unitat familiar que tingui la condició legal de família nombrosa :

  • 33.000 euros en tributació individual.

  • 53.000 euros en tributació conjunta.

 • La deducció correspondrà a l'ascendent que hagi satisfet les quantitats destinades a l'adquisició dels llibres de text i del material escolar. Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació del benefici fiscal, e l import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

  En cas que un dels contribuents amb dret a l'aplicació del benefici fiscal no presenti declaració per no estar obligat l'altre contribuent si compleix els requisits pot aplicar-la en la seva totalitat.

 • Per a l'aplicació d'aquesta deducció, només es tindran en compte aquells descendents que donin dret a l'aplicació del mínim per descendents  en l'article 58 de la Llei de l'IRPF :

 • L'import de la deducció haurà de minorar-se, per cada descendent, en la quantitat corresponent a les beques i ajuts obtinguts durant el període impositiu procedents de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia o de qualsevol altra Administració Pública, que cobreixi la totalitat o part de les despeses per adquisició de material escolar o llibres de text.