Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en habitatge habitual per joves d'edat igual o inferior a 35 anys

Important: els contribuents que van aplicar les deduccions autonòmiques per inversió en habitatge amb anterioritat a l'1 de gener de 2013,  podran aplicar sobre les quantitats satisfetes en l'exercici, pel mateix habitatge, el "Règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual ", que es comenta  dins les deduccions de la Regió de Múrcia.

Normativa: Art. 1. Un  Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Quantia i límit de la deducció

 • El 5 per 100 de les quantitats satisfetes en l'exercici per l'adquisició, construcció, ampliació o rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o constitueixi l'habitatge habitual del contribuent, incloses les despeses originades que hagin sigut a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos i altres despeses derivades de la mateixa.

  S'entendrà per habitatge habitual l'habitatge en la que el contribuent resideixi per un termini continuat de tres anys. No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tenir aquell caràcter quan, malgrat no haver transcorregut aquest termini, es produeixi la defunció del contribuent o concorrin circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge, com ara separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de primer treball, de treball més avantatjós o d'altres anàlegs.

 • Límit màxim: l'import d'aquesta deducció no podrà superar la quantia de 300 euros anuals, tant en tributació individual com en conjunta.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Important: aquesta deducció serà d'aplicació als contribuents que compleixin els requisits que a continuació s'indiquen, independentment de la data en la que s'hagi realitzat l'adquisició de l'habitatge o s'hagin iniciat les obres de rehabilitació o ampliació. Per tant, podran aplicar-la els contribuents que hagin realitzat la inversió en l'habitatge habitual a partir d'1 de gener de 2013.

 • Que els contribuents tinguin la seva residència habitual a la Regió de Múrcia .

 • Que els contribuents tinguin una edat sigui igual o inferior a 35 anys en el moment de la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent, caselles [0435 ] i [0460] de la declaració, sigui inferior a 24.107,20 euros, sempre que la base imposable de l'estalvi, no superi la quantitat de 1.800 euros.

 • Tractant-se d'adquisició o ampliació d'habitatge, ha de tractar-se d'habitatges de nova construcció. A aquests efectes, es considerarà habitatge de nova construcció aquella de la qual adquisició representi la primera transmissió de la mateixa amb posterioritat a la declaració d'obra nova, sempre que no hagin transcorregut tres anys des d'aquesta declaració.

 • Tractant-se de rehabilitació d'habitatge, es consideraran les obres en la mateixa que compleixin els següents requisits:

  1. Que hagin estat qualificades o declarades com actuació protegida en matèria de rehabilitació d'habitatges en els termes previstos en el Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 2009-2012, o amb aquelles normes d'àmbit estatal o autonòmic que les substitueixin.

  2. Els establerts en la normativa reguladora de l'IRPF en la redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.

 • La deducció requerirà que l'import comprovat del patrimoni del subjecte passiu, en finalitzar el període de la imposició, excediu el valor que llancés la seva comprovació al final del mateix, com a mínim en la quantia de les inversions realitzades, d'acord amb els requisits establerts amb caràcter general per la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

Base màxima de les inversions amb dret a deducció

La base màxima de les quantitats satisfetes amb dret a aquesta deducció estarà constituïda pel resultat de restar de la quantitat de 9.040 euros, aquelles quantitats que constitueixin per al contribuent la base d'aquesta deducció estatal, excloses, si escau, les quantitats destinades a obres d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat, i sense que en cap cas la diferència pugui ser negativa.

També resulten aplicables en relació amb aquesta deducció les regles establertes en la legislació estatal en la redacció en vigor a 31 de desembre de 2012 per als casos en què s'hagin practicada deduccions per un habitatge habitual anterior o s'hagi transmès aquesta última obtenint un guany patrimonial que s'hagi considerat exempta per reinversió, així com el requisit d'augment del patrimoni del contribuent, com a mínim, en la quantia de les inversions amb dret a la deducció.