Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

4. Per donació de béns culturals pels seus autors o creadors i els seus hereus

Normativa: Art. 32.14.e) Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia i límits de la deducció

  • El 20 per 100 de l'import a què ascendeixi la valoració dels béns culturals de qualitat garantida que hagin estat donats durant l'exercici pels autors i creadors de béns culturals i els seus hereus, o sobre els quals es constitueixi per aquests un dret real d'usdefruit o dipòsit temporal sense contraprestació a favor de les institucions culturals de la Comunitat Autònoma de La Rioja.

  • Límits

    L'import màxim d'aquesta deducció no podrà superar els següents límits:

    • Límit de la deducció aplicable per contribuent: 500 euros anuals.

    • Límit aplicable a la suma de les deduccions per donacions irrevocables, pures i simples en matèria de mecenatge de l'article 32.14 de la Llei 10/2017: 30 per 100 de la quota íntegra autonòmica del subjecte passiu.

Condicions per a l'aplicació de la deducció

Correspon a la Conselleria competent en matèria de Cultura acceptar les esmentades donacions, usdefruits i dipòsits, segons el que disposa l'article 50.2 de la Llei 11/2005, de 19 d'octubre, de Patrimoni de la Comunitat Autònoma de La Rioja. Aquesta valoració es durà a terme de conformitat amb les regles contingudes en l'article 18 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb les deduccions “Per donacions per a la promoció i estímul de les activitats de foment de mecenatge” i “Per donacions per a la investigació, conservació, restauració, rehabilitació, consolidació, difusió, exposició i adquisició de béns d'interès cultural del Patrimoni Històric de La Rioja ".