Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Per donacions per a la investigació, conservació, restauració, rehabilitació, consolidació, difusió, exposició i adquisició de béns d'interès cultural del Patrimoni Històric de La Rioja

Normativa: Art. 32.14.b) Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia i límits de la deducció

  • El 15  per 100 de les quantitats donades durant l'exercici per a la investigació, conservació, restauració, rehabilitació, consolidació, difusió, exposició i adquisició de béns ubicats en el territori de la Comunitat Autònoma de La Rioja de la qual titularitat sigui de l'Administració pública de la Comunitat Autònoma de La Rioja, i/o que hagin estat declarats expressa i individualitzadament béns d'interès cultural i inscrits com a tals en l'Inventari de Patrimoni Històric de La Rioja.

  • Límits:

    L'import màxim d'aquesta deducció, no podrà superar els següents límits:

    • Límit conjunt amb la deducció per donacions  per a la promoció i estímul de les activitats de foment de mecenatge prevista en l'article 32.14.a) de la  Llei 10/2017 : 500 euros anuals tant en tributació individual com en conjunta.

    • Límit aplicable a la suma de les deduccions per donacions irrevocables, pures i simples en matèria de mecenatge de l'article 32.14 de la Llei 10/2017: 30 per 100 de la quota íntegra autonòmica del subjecte passiu.

Condicions específiques per a l'aplicació de la deducció

Als efectes d'aplicar aquesta deducció s'equiparen a les donacions dineràries les donacions o aportacions de mitjans materials.

El valor de les donacions o aportacions de mitjans materials es calcularà de conformitat amb els criteris de valoració continguts en l'article 18 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb les deduccions “Per donacions a empreses culturals” i “Per donació de béns culturals pels seus autors o creadors i els seus hereus".