Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Per donacions per a la promoció i estímul de les activitats de foment de mecenatge

Normativa: Art. 32.14.a) Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Important:la Resolució 473/2022, de 23 de març, de la Secretaria General Tècnica de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de Consell de Govern de 23 de març de 2022, pel qual s'aprova l'estratègia de Mecenatge en relació amb la crisi humanitària d'Ucraïna (BOR 24-03-2022), declara com a activitat de Mecenatge les donacions que s'efectuïn als beneficiaris continguts en l'article 3 de la Llei 3/2021, de 28 d'abril de Mecenatge de la Comunitat Autònoma de La Rioja, de la qual actuació i altruisme estigui en relació amb la crisi bèl·lica i humanitària d'Ucraïna i estableix que tals donacions donaran dret a aquesta deducció de l'article 32.14.a) de la Llei 10/2017.

Quantia i límits de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats donades  durant l'exercici per a la promoció i estímul de les activitats previstes en l'article 1 de la Llei 3/2021, de 28 d'abril, de Mecenatge de la Comunitat Autònoma de La Rioja i recollides en l'Estratègia Regional de Mecenatge.

  Aquestes activitats són les culturals, d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica o de l'esport, i altres activitats que persegueixin fins d'interès general dels previstos en els apartats 7 i 8 de l'article 2 de la Llei 3/2021, de 28 d'abril, de Mecenatge de la Comunitat Autònoma de La Rioja, en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de La Rioja.

  Altres activitats que persegueixin fins d'interès general dels previstos en els apartats 7 i 8 de l'article 2 de la Llei 3/2021 són:

  • els de defensa dels drets humans, de les víctimes del terrorisme i actes violents, els d'assistència i inclusió social, cívics, educatius, culturals, científics, esportius, sanitaris, laborals, d'enfortiment institucional, de cooperació per al desenvolupament, de promoció del voluntariat, de promoció de l'acció social, defensa del medi ambient, de protecció del patrimoni artístic i històric, de promoció i atenció a les persones en risc d'exclusió per raons de discapacitat, gènere, orientació sexual, econòmiques o culturals, de promoció dels valors constitucionals i defensa dels principis democràtics, de foment de la tolerància, de foment de l'economia social, de desenvolupament de la societat de la informació, d'investigació científica, desenvolupament o innovació i de transferència de la mateixa cap al teixit productiu com a element impulsor de la productivitat i competitivitat empresarial.

  • la investigació vinculada a la llengua castellana, com a part essencial de la cultura, i les activitats desenvolupades per la Fundació San Millán, el Centre Internacional d'Investigació de la Llengua Espanyola i Dialnet.

 • Límits:

  L'import màxim d'aquesta deducció no podrà superar els següents límits:

  • Límit conjunt amb la deducció per donacions per a la investigació, conservació, restauració, rehabilitació, consolidació, difusió, exposició i adquisició de béns d'interès cultural del Patrimoni Històric de La Rioja prevista en l'article 32.14.b)  de la Llei 10/2017 : 500 euros anuals tant en tributació individual com en conjunta.

  • Límit aplicable a la suma de les deduccions per donacions irrevocables, pures i simples en matèria de mecenatge de l'article 32.14 de la Llei 10/2017: 30 per 100 de la quota íntegra autonòmica del subjecte passiu

Condicions específiques per a l'aplicació de la deducció

Als efectes d'aplicar aquesta deducció s'equiparen a les donacions dineràries les donacions o aportacions de mitjans materials.

El valor de les donacions o aportacions de mitjans materials es calcularà de conformitat amb els criteris de valoració continguts en l'article 18 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb les deduccions “Per donacions a empreses culturals” i “Per donació de béns culturals pels seus autors o creadors i els seus hereus".

No obstant això, si es presenta una declaració conjunta i els cònjuges tinguessin dret a deduccions diferents que fossin incompatibles entre si, podran aplicar-se ambdues en una mateixa declaració, sempre que el dret a cadascuna de les deduccions incompatibles correspongui diferenciada i individualment a cada cònjuge.

En el cas de donacions fetes amb càrrec a la societat de guanys, només podrà aplicar-se la deducció del seu 50 per 100 el cònjuge que no tingui dret a una altra deducció incompatible amb l'anterior. Es podrà optar per la més favorable.