Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

6. Justificació documental

Normativa: Art. 32.14.h) Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Les persones i entitats beneficiàries de les diferents formes de mecenatge a què es refereixen les deduccions anteriors hauran de remetre a la conselleria competent en matèria d'Hisenda informació sobre les certificacions emeses de les donacions i aportacions deduïbles percebudes durant cada any natural, en què, a més de les seves dades d'identificació, haurà de constar la següent informació referida als donants i aportantes:

  1. Nom i cognoms, raó o denominació social.
  2. Número d'identificació fiscal.

  3. Import de la donació o aportació. En cas que siguin en espècie, valoració del donat o aportat.

  4. Referència a si la donació o aportació es percep per als esdeveniments d'excepcional interès regional als que fa referència l'article 9 de la Llei de Mecenatge de la Comunitat Autònoma de La Rioja.

  5. Indicació de la deducció a la que dona dret el donatiu.

Aquesta informació es presentarà durant el mes de gener de cada any, en relació amb les donacions percebudes l'any immediatament anterior, i haurà de presentar-se en suport directament llegible per ordinador o mitjans electrònics, d'acord amb les especificacions aprovades reglamentàriament.

Les obligacions derivades d'aquesta lletra no s'aplicaran en cas que ja siguin objecte de declaració davant l'Administració tributària de l'Estat en compliment d'una altra normativa d'abast estatal.

A aquests efectes, el Govern de La Rioja sol·licitarà a l'Agència Estatal d'Administració Tributària el subministrament d'aquesta informació.

Mentre aquest subministrament d'informació no estigui regulat, les persones i entitats beneficiàries de mecenatge que hagin aportat la informació exigida en aquesta disposició a l'Administració tributària de l'Estat, hauran d'aportar una còpia d'aquesta declaració davant l'Administració autonòmica en la forma i terminis previstos reglamentàriament.