Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

5. Requisits comuns per a l'aplicació de les deduccions

Normativa: Art. 32.16 Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

  • La quota líquida autonòmica no podrà llançar un resultat negatiu com a conseqüència del resultat de les operacions derivades de l'aplicació d'aquestes deduccions i de la deducció de les quantitats destinades a investigació, conservació, restauració, rehabilitació o consolidació de béns que formin part del patrimoni històric de La Rioja.

  • Aquestes deduccions resultaran incompatibles amb el crèdit fiscal reconegut en virtut de la donació que dona dret a la deducció a què es refereix la Llei de Mecenatge de la Comunitat Autònoma de La Rioja, en tant el referit crèdit fiscal romangui vigent.

    Ha de tenir-se en compte que la Llei 3/2021, de 28 d'abril, de Mecenatge de la Comunitat Autònoma de La Rioja en el seu article 8, modificat per l'article 3.Un de la Llei 7/2021, de 27 de desembre (BOR 28-12-2021), defineix el  crèdit fiscal com "aquelles quantitats reconegudes per l'Administració de la Comunitat Autònoma de La Rioja a favor dels contribuents que puguin ser utilitzades pels mateixos per satisfer el pagament dels tributs propis de la Comunitat Autònoma". 

    Per part seva, el crèdit fiscal al que va referida la incompatibilitat amb aquesta deducció és el previst en l'article 9 de l'esmentada Llei de Mecenatge de la Comunitat Autònoma de La Rioja que disposa que la Comunitat Autònoma de La Rioja reconeixerà un crèdit fiscal a favor de les persones donants pel 25 per 100 dels convenis de col·laboració empresarial o dels imports dineraris donats a favor de la Comunitat Autònoma, sempre que es destinin al finançament de programes de despesa o actuacions desenvolupades pel seu sector públic que tinguin per objecte la promoció de qualsevol de les activitats previstes en l'article 1 d'aquesta llei o l'establiment de beques per cursar estudis.

    Finalment indicar quant a la vigència d'aquest crèdit fiscal que l'article 11 de la Llei 3/2021, de 28 d'abril, de Mecenatge de la Comunitat Autònoma de La Rioja assenyala que aquests crèdits fiscals reconeguts per la Comunitat Autònoma de La Rioja tindran una vigència de deu anys, comptats a partir de la data de reconeixement dels mateixos.