Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per cada fill de 0 a 3 anys de contribuents que tinguin la seva residència o traslladin la mateixa a petits municipis de La Rioja durant el període impositiu i la mantinguin durant un termini de com a mínim 3 anys consecutius

Normativa: Art. 32.5  Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia de la deducció

100 euros mensuals per cada fill de 0 a 3 anys.

En el cas de progenitors amb dret a deducció pel mateix descendent i que presentin declaracions individuals, el seu import es prorratejarà per parts iguals.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que el contribuent tingui la seva residència habitual o traslladi la mateixa durant 2021 a un dels petits municipis de La Rioja que es relacionen al final de les deduccions autonòmiques d'aquesta Comunitat Autònoma.

  • Que aquesta residència es mantingui durant un termini continuat de, com a mínim, 3 anys comptats des del mes en què s'iniciï el dret a la deducció.

    Excepció: Tanmateix, no es perdrà el dret a la deducció quan, malgrat no haver transcorregut aquest termini, es produeixi la defunció del contribuent o concorrin circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi de residència, com ara separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de primer treball o de treball més avantatjós o d'altres anàlogues.

  • Només es tindran en compte aquells fills de 0 a 3 anys que donin dret al contribuent a l'aplicació del mínim per descendent.

    En cas de defunció del fill o del progenitor, la deducció no resulta aplicable pel mes en el que hagi tingut lloc la defunció, fins i tot si s'ha produït l'últim dia del mes.

Atenció: per aplicar la deducció, l'últim dia de cada mes hauran de concórrer aquestes dues circumstàncies: residir en un dels petits municipiosa els que ens referim a continuacióny tenir un fill de 0 a 3 anys amb dret a mínim per descendents.

Consignació en la declaració del codi corresponent al municipi

Els contribuents hauran de consignar en la casella [1162] de l'annex B.6 de la declaració, el codi corresponent al municipi en el que estigui situada l'habitatge, conforme a la  relació de municipis  de La Rioja amb dret a aquesta deducció que pot consultar en el seu corresponent apartat.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits esmentats, obligarà al contribuent per retornar les deduccions practicades indegudament més els corresponents interessos de demora, mitjançant regularització en la declaració de l'IRPF de l'any en què es produeixi l'incompliment.