Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per quantitats donades per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació

Normativa: Art. 9. f) Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

Quantia de la deducció

El 15 per 100 de les quantitats donades a favor de les següents entitats:

  • Universitats públiques de la Comunitat de Castilla y León.

  • Fundacions i altres institucions de la qual activitat principal sigui la investigació, el desenvolupament i la innovació empresarial per al finançament de projectes desenvolupats a Castilla y León amb alguna d'aquestes finalitats.

Límit màxim conjunt de les deduccions  per donacions a fundacions i per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació i per a la recuperació del patrimoni cultural i natural

La base màxima conjunta de les tres deduccions autonòmiques no podrà excedir el 10 per 100 de la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent o de la unitat familiar en el cas de declaració conjunta. Aquest import és el resultat de sumar les caselles [0500] i [0510] de la declaració.

Aquest límit actua de forma separada i independent del límit del 10 per 100, aplicable a les mateixes deduccions generals per donatius i altres aportacions, establert en la normativa estatal de l'IRPF.