Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per quantitats donades a Fundacions de Castilla y León i per a la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural

Normativa: Art. 9 c), d) i e) i 10 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats donades amb les següents finalitats :

  a. Rehabilitació o conservació de béns que es trobin al territori de Castilla y León, que formin part del Patrimoni Històric Espanyol o del Patrimoni Cultural de Castilla y León i que estiguin inscrits en el Registre General de Béns d'Interès Cultural o inclosos en l'Inventari General a què es refereix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (BOE de 29 de juny), o en els registres o inventaris equivalents previstos en la Llei 12/2002, d'11 de juliol, de Patrimoni Cultural de Castilla y León, quan es realitzin a favor de les següents entitats :

  • Les Administracions Públiques, així com les Entitats i Institucions dependents de les mateixes.

  • L'Església Catòlica i les esglésies, confessions o comunitats religioses que tinguin subscrits acords de cooperació amb l'Estat espanyol.

  • Les fundacions o associacions que, reunint els requisits establerts en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE de 24 de desembre), incloguin entre els seus fins específics, la reparació, conservació o restauració del Patrimoni Històric.

  b. Recuperació, conservació o millora d'espais naturals i llocs integrats en la Xarxa Natura 2000, ubicats al territori de Castilla y León, quan es realitzin a favor de les Administracions Públiques, així com de les entitats i institucions dependents de les mateixes.

  c. Cantidades donades a Fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de Castilla y León, sempre que per raó dels seus fins estiguin classificades com culturals, assistencials o ecològiques.

 • Per aplicar aquesta deducció la base imposable total (caselles [0435] i [0460] de la declaració) menys el mínim personal i familiar (casella [0520] de la declaració) no pot superar les següents quantitats:

  • - 18.900 euros en tributació individual.

  • - 31.500 euros en tributació conjunta.

 • El contribuent haurà d'estar en possessió de la justificació documental de la donació realitzada amb els requisits establerts en l'article 24 de l'anteriorment esmentada Llei 49/2002.

Límit màxim conjunt de les deduccions per a la recuperació del patrimoni cultural i natural i per donacions a fundacions i per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació

La base màxima conjunta de les tres deduccions autonòmiques no podrà excedir el 10 per 100 de la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent o de la unitat familiar en el cas de declaració conjunta. Aquest import és el resultat de sumar les caselles [0500] i [0510] de la declaració.

Aquest límit actua de forma separada i independent del límit del 10 per 100, aplicable a les mateixes deduccions generals, establert en la normativa estatal de l'IRPF.

Vegeu la  deducció per donatius i altres aportacions  en el Capítol 16.