Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per quantitats invertides en la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural de Castilla y León

Normativa: Arts. 9. a) i b) i 10 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats invertides amb les següents finalitats :

  a. Les quantitats destinades pels titulars de béns immobles ubicats al territori de Castilla y León a la restauració, rehabilitació o reparació dels mateixos, sempre que concorrin les següents condicions :

  • Que aquests béns estiguin inscrits en el Registre General de Béns d'Interès Cultural o afectats per la declaració de Bé d'Interès Cultural, o inventariats d'acord amb la Llei de Patrimoni Cultural de Castilla y León, essent necessari, en aquest cas, que els immobles reuneixin les condicions determinades en l'article 61 del Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de la Llei de Patrimoni Històric Espanyol o les determinades en la Llei de Patrimoni Cultural de Castilla y León.

  • Que les obres de restauració, rehabilitació o reparació hagin estat autoritzades per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, de l'Administració de l'Estat o, si escau, per l'Ajuntament corresponent.

  b. Les quantitats destinades pels titulars de béns naturals ubicats en Espais Naturals i llocs integrats en la Xarxa Natura 2000 situats al territori de Castilla y León, sempre que aquestes actuacions hagin estat autoritzades i informades favorablement per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

 • Per aplicar aquesta deducció la base imposable total (caselles [0435] i [0460] de la declaració) menys el mínim personal i familiar (casella [0520] de la declaració) no pot superar les següents quantitats:

  • - 18.900 euros en tributació individual.

  • - 31.500 euros en tributació conjunta.

Límit màxim conjunt de les deduccions per a la recuperació del patrimoni cultural i natural i per donacions a fundacions i per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació

La base màxima conjunta de les tres deduccions autonòmiques no podrà excedir el 10 per 100 de la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent o de la unitat familiar en el cas de declaració conjunta. Aquest import és el resultat de sumar les caselles [0500] i [0510] de la declaració.

Aquest límit actua de forma separada i independent del límit del 10 per 100, aplicable a les mateixes deduccions generals per donatius i altres aportacions, establert en la normativa estatal de l'IRPF.