Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per parts o adopcions múltiples

Normativa: Art. 4.4  i 10  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

Quanties de la deducció

 • El 50 per 100 de la quantitat que correspongui per l'aplicació de la deducció per naixement o adopció si el part múltiple o l'adopció simultània ha estat de dos fills que generin el dret a l'aplicació del "mínim per descendent".

 • El 100 per 100 de la quantitat que correspongui per l'aplicació de la deducció per naixement o adopció, si el part múltiple o adopció simultània ha estat de tres o més fill s, que generin el dret a l'aplicació del "mínim per descendent".

 • Igual deducció es practicarà en els supòsits de naixements o adopcions independents produïts en un període de dotze mesos.

  En el cas de naixement de dos fills en un termini de dotze mesos, un el 2021 i un altre el 2022, només podran aplicar la deducció els progenitors que convisquin amb els fills el 2021 i el 2022.

Deducció addicional per parts múltiples o adopcions simultànies produïts l'any 2020 i/o 2021

901 euros durant els dos anys següents al de l'últim naixement  o adopció que es computi a l'efecte d'entendre produït el part múltiple o a l'adopció simultània que dona dret a aplicar la deducció.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Per poder aplicar aquesta deducció la base imposable total (caselles [0435] i [0460] de la declaració) menys el mínim personal i familiar (casella [0520] de la declaració) no pot superar les següents quantitats:

  • - 18.900 euros en tributació individual.

  • - 31.500 euros en tributació conjunta.

 • A l'efecte de determinar el número d'ordre del fill nascut o adoptat, es tindrà en compte al fill nascut i als restants fills, de qualsevol dels dos progenitors, que convisquin amb el contribuent en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), computant-se a aquests efectes tant els que el siguin per naturalesa com per adopció.

 • Quan ambdós progenitors o adoptants tinguin dret a l'aplicació de la deducció, el seu import, en cas de declaració individual, es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

  Si només un dels cònjuges tingués dret a la deducció, per superar l'altre els límits de base imposable menys el mínim personal i familiar exigits, la deducció aplicable per aquell serà la meitat del seu import total. També correspondrà la meitat de l'import total de la deducció al contribuent cònjuge del qual no hagi residit a la Comunitat de Castilla y León el 2022.

  En cas que durant el període 2021 s'hagués produït un part múltiple o adopció simultània, i els nascuts durant aquest any no formessin part d'un nou part múltiple juntament amb algun fill nascut durant el període 2022, s'haurà de consignar l'import de deducció addicional de 901 euros (prorratejada en funció del nombre de contribuents amb dret a la mateixa) en la casella corresponent, sempre que es compleixi el requisit del límit de renda.

 • En cas que el contribuent manqui de quota íntegra autonòmica suficient per aplicar-se el total de la deducció durant el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se durant els tres períodes impositius següents fins a esgotar, si escau, l'import total de la deducció.

Saldos pendents d'aplicació

Els contribuents que no hagin esgotat la totalitat de la deducció tant durant el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa com durant els tres períodes següents, podran sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti per aplicar.

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb la deducció per naixement o adopció regulada en l'article anterior.