Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per contractar de manera indefinida a persones afiliades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social per a l'atenció de persones

Normativa: Art. 4.U.i), Quatre i Cinquena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

El 50 per 100 de les quotes satisfetes per les cotitzacions efectuades durant el període impositiu per la contractació d'una persona de manera indefinida per a l'atenció dels descendents o ascendents a càrrec del contribuent que s'indiquen, i que estigui inclosa en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social.

El percentatge del 50 per 100 s'aplicarà sobre l'import de les quotes satisfetes durant els mesos en últim dia del qual es compleixin els següents requisits que s'indiquen a continuació en l'apartat “Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció”.

Important : els contribuents amb dret a la deducció hauran de fer constar el NIF de  la persona empleada en l'Annex B.7 de la declaració. 

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

L'import d'aquesta deducció s'aplicarà per les cotitzacions realitzades durant els mesos en últim dia del qual es compleixin els següents requisits:

 • Que el contribuent hagi tingut a càrrec seu:

  1. una o diverses persones d'edat menor de 5 anys nascuts, adoptades o acollides que compleixin els requisits de convivència i renda que donen dret a l'aplicació del mínim per descendents.

  2. una o diverses persones ascendents en línia directa, per consanguinitat o adopció, que compleixin els requisits de convivència i renda quedin dret a l' aplicació del mínim per ascendents  i siguin:

   - Majors de 75 anys, o

   - Majors de 65 anys si tenen la consideració de persones amb discapacitat física, orgànica o sensorial amb un grau igual o superior al 65 per 100 o amb discapacitat cognitiva, psicosocial, intel·lectual o del desenvolupament amb un grau igual o superior al 33 per 100.

  3. ascendents lligats per vincles d'afinitat en els que, complint els requisits anteriors (75 anys o 65 anys amb un grau de discapacitat física, orgànica o sensorial amb un grau igual o superior al 65 per 100 o amb discapacitat cognitiva, psicosocial, intel·lectual o del desenvolupament amb un grau igual o superior al 33 per 100), compleixin els requisits de convivència i renda que s'exigeixen per generar el dret a l'aplicació del mínim per ascendents per a familiars per consanguinitat o adopció.

   Això és:

   -Conviure amb el contribuent, com a mínim, la meitat de l'any.

   -Que no hagi obtingut en l'exercici rendes superiors a 8.000 euros anuals, excloses les exemptes de l'IRPF.

   -No presentar declaració de l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.

 • Que el contribuent desenvolupi activitats per compte propi o aliè per les quals percebi rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

 • Que la  suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] i [0510] de la declaració)  no superi les següents quantitats:

  • 30.000 euros en declaració individual.

  • 47.000 euros en declaració conjunta.

  Atenció: per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022 la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi  no podrà superar  25.000 euros.

 • Quan dos contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu límit es prorratejarà entre ells per parts iguals.

En la mesura en la deducció s'aplica per aquell contribuent que satisfaci quantitats i figuri com ocupador, sempre que tingui a càrrec seu ascendents i/o descendents que compleixin els requisits exigits en la normativa, el prorrateig del límit només serà procedent si dos contribuents han contractat durant l'any a una o més persones per a l'atenció dels mateixos ascendents/descendents que compleixin els requisits establerts perquè pugui generar-se el dret a l'aplicació del mínim per les seus familiars directes.

Límits màxims de la deducció

L'import d'aquesta deducció, calculat en funció dels mesos en últim dia del qual es compleixin els requisits indicats, no podrà superar els següents límits:

 1. Per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022

  • Per descendents a càrrec:

   - 600 euros en cas que el contribuent tingui a càrrec seu un menor de 5 anys nascut, adoptat o acollit.

   - 1.000 euros en cas que el contribuent tingui a càrrec seu dos menors o més o es tracti de famílies monoparentals.

   A aquests efectes, s'estarà al que disposa el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.

  • Per ascendents a càrrec:

   - 300 euros quan el contribuent tingui a càrrec seu un ascendent.

   - 500 euros en cas que tingui a càrrec seu dos o més ascendents.

  Tingui-se en compte que aquesta deducció, que va ser introduïda per la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022, amb efectes 1 de gener de 2022, ha estat modificada recentment pel Decret Llei 14/2022, de 24 d'octubre, amb data entrada en vigor 28 d'octubre de 2022.

 2. Per a la resta de contribuents

  • Per descendents a càrrec:

   - 660 euros en cas que el contribuent tingui a càrrec seu un menor de 5 anys nascut, adoptat o acollit.

   - 1.100 euros en cas que el contribuent tingui a càrrec seu dos menors o més o es tracti de famílies monoparentals.

   A aquests efectes, s'estarà al que disposa el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.

  • Per ascendents a càrrec:

   - 330 euros quan el contribuent tingui a càrrec seu un ascendent.

   - 550 euros en cas que tingui a càrrec seu dos o més ascendents.

  Important: els imports i límits quantitatius d'aquesta deducció establerts a l'efecte de la tributació individual s'aplicaran en idèntica quantia en la tributació conjunta, sense que sigui procedent la seva elevació o multiplicació en funció del nombre de membres de la unitat familiar.

Exemple

Pareja formada per la senyora P.R.M  i el senyor J.S.R amb dos fills comuns pels quals ambdós apliquen el mínim per descendents. Amb ells conviu durant tot l'any, a més, el pare del senyor J.S.R, pel qual té dret a aplicar mínim per descendents.

La senyora P.R.M figura com ocupadora d'una persona que han contractat l'1 d'abril de 2022 per a l'atenció dels seus fills i del seu ascendent i pel qual ha satisfet durant aquest anys quotes per un import total de 2.541,42 euros.

Determinar la deducció a aplicar.

Solució

Nota prèvia: només tenen dret a aplicar aquesta deducció la senyora P.R.M, ja que és la que figura com ocupadora de l'empleada de la llar a la Seguretat Social.

Contribuent la senyora P.R.M: 50% s/ 2.541,42 = 1.270,71

Límit màxim: 1.430 euros (1.100 pels dos fills + 330 per ascendent per afinitat que compleix els requisits de convivència i renda exigits)

Com 1.270,71 no supera el límit màxim tindrà dret a deduir aquesta quantitat (1.270,71 euros).

Aplicació dels límits de la deducció segons base liquidable

 1. Per a contribuents morts amb anterioritat a 28 d'octubre de 2022

  • Els límits màxims de la deducció (600, 1.000 o 300, 500 euros, segons correspongui) només seran aplicables als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros, en tributació individual.

  • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 23.000 i 25.000  euros, en tributació individual,  els  límits de la deducció seran  el resultat de multiplicar el límit màxim (600, 1.000 o 300, 500 euros, segons correspongui) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 23.000)

  Tingui-se en compte que aquesta deducció, que va ser introduïda per la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022, amb efectes 1 de gener de 2022, ha estat modificada recentment pel Decret Llei 14/2022, de 24 d'octubre, amb data entrada en vigor 28 d'octubre de 2022.

 2. Per a la resta de contribuents

  • Els límits màxims de la deducció (660, 1.100 o 330, 550 euros, segons correspongui) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o a 44.000 euros, en tributació conjunta.

  • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000  euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000  euros, en tributació conjunta, els límits de la deducció seran els següents:

   1. En tributació individual, el resultat de multiplicar el límit màxim de la deducció (660, 1.100 o 330, 550 euros, segons correspongui) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

    100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 27.000)

   2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar el límit màxim de la deducció (660, 1.100 o 330, 550 euros, segons correspongui) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

    100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 44.000)

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb les anteriors deduccions, “Per les quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil de fills o acollits en la modalitat d'acolliment permanent, menors de tres anys”, "Per conciliació del treball amb la vida familiar "i "Per ascendents majors de 75 anys o majors de 65 anys amb discapacitat".