Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversions en instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica o destinades a l'aprofitament de determinades fonts d'energia renovables en els habitatges de la Comunitat Valenciana, així com per la quota de participació en inversions en instal·lacions col·lectives on s'ubiquessin els habitatges

Normativa: Art. 4.U.o) i disposició addicional setzena  Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

Atenció: aquesta deducció era el 2017 i 2018 exclusivament aplicable les inversions realitzades en l'habitatge habitual del contribuent.  A partir de 2019 es va estendre a tota mena d'habitatges. I des de l'1 de gener de 2021 s'estableixen percentatges diferents segons es tracti d'habitatge habitual o un altre tipus d'habitatge.

 • El 40 per 100 de l'import de les quantitats invertides en instal·lacions realitzades en l'habitatge habitual  de la Comunitat Valenciana i en instal·lacions col·lectives de l'edifici destinats a alguna de les finalitats que a continuació s'indiquen:

  1. Instal·lacions d'autoconsum elèctric, segons el que estableix l'article 9.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i la normativa que el desenvolupa, que hagin estat inscrites en el Registre administratiu d'autoconsum de la Comunitat Valenciana.

   D'acord amb el que preveu article 9.1 de la Llei 24/2013, es distingeixen les següents modalitats d'autoconsum:

   • Modalitat de subministrament amb autoconsum sense excedents: quan els dispositius físics instal·lats impedeixin la injecció alguna d'energia excedent a la xarxa de transport o distribució.

   • Modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents: quan les instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia excedent en les xarxes de transport i distribució.

  2. Instal·lacions de producció d'energia tèrmica a partir de l'energia solar, de la biomassa o de l'energia geotèrmica per a generació d'aigua calenta sanitària, calefacció i/o climatització.

  3. Instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir d'energia solar fotovoltaica o eòlica, per a electrificació d'habitatges aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i de la qual connexió a aquesta sigui inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental o econòmic.

 • El 20 per 100 de l'import de les quantitats invertides en instal·lacions, destinades a alguna de les finalitats que es van indicar abans, realitzades en els habitatges que constitueixin segones residències per al contribuent, sempre que aquestes no es trobin relacionades amb l'exercici d'una activitat econòmica.

  Atenció: per determinar si l'habitatge es troba afecta o no a l'exercici d'activitats econòmiques s'estarà a la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

  Nota: les notes que caracteritzen l' exercici d'una activitat econòmica  i els rendiments derivats de la mateixa es comenten en el capítol 6.

 • No donaran dret a practicar aquesta deducció aquelles instal·lacions que siguin de caràcter obligatori en virtut de l'aplicació del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Els habitatges hauran d'estar situades en el territori de la Comunitat Valenciana.

  Important: als efectes d'aquesta deducció, s'estarà al concepte d'habitatge contingut en la normativa autonòmica reguladora de l'habitatge.

 • En el cas de conjunts d'habitatges en règim de propietat horitzontal en les que es duguin a terme aquestes instal·lacions de forma compartida, sempre que tinguin cobertura legal, aquesta deducció podrà  ser aplicada per cadascun dels propietaris individualment segons el coeficient de participació que li correspongui, sempre que compleixin amb la resta de requisits establerts.

 • Les actuacions objecte de deducció hauran d'estar realitzades per empreses instal·ladores que compleixin els requisits establerts reglamentàriament.

 • La deducció requereix el reconeixement previ de l'administració autonòmica.

  A tals efectes, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) expedirà la certificació acreditativa corresponent.

  El IVACE determina la tipologia, requisits tècnics, costos de referència màxims i altres característiques dels equips i instal·lacions a les que els resulta aplicable la deducció establerta en aquest apartat, podent dur a terme les actuacions de control i comprovació tècnica sobre els equips instal·lats que consideri oportunes.

  El certificat serà expedit pel IVACE, d'acord amb la Resolució de 8 de febrer de 2022, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'estableixen els requisits i procediment per a l'obtenció del mateix, i acredita que tant la persona sol·licitant com la instal·lació compleixen tots els requisits per a l'aplicació de la deducció.

  En el procediment s'exigeix que el certificat sigui sol·licitat per cadascun dels contribuents que desitgin aplicar l'esmentada deducció, estant obligats a justificar l'import invertit a través d'una factura expedida a nom del sol·licitant.

  No obstant això,  tractant-se de matrimonis en règim de guanys, serà admissible l'acreditació de la deducció mitjançant un certificat per part del IVACE expedit a nom de només un dels cònjuges, sempre que la inversió s'hagi efectuat durant la vigència de la societat de guanys, podent ambdós deduir-se en la seva declaració de l'IRPF el 50 per 100 corresponent a les quantitats satisfetes per la inversió en aquestes instal·lacions.

  Per part seva, en el supòsit de matrimonis en règim de separació de béns, o en qualsevol altre supòsit d'adquisició de la instal·lació en comú, el dret a l'aplicació de la deducció correspondrà a qui hagi realitzat efectivament la inversió, havent de sol·licitar el certificat acreditatiu del IVACE cadascun dels  contribuents que desitgin aplicar la deducció.

 • Per aplicar la deducció s'hauran de conservar els justificants de despesa i de pagament, els quals hauran de complir el que disposa la seva normativa d'aplicació.

Base de la deducció

 • La base d'aquesta deducció està constituïda per les quantitats efectivament satisfetes en l'exercici pel contribuent.

  En el cas de pagaments provinents de finançament obtingut d'entitat bancària o financera, es considerarà que forma part de la base de deducció l'amortització de capital de cada exercici, a excepció dels interessos.

  Les despeses de finançament, diferents dels interessos, només formen part de la base quan s'hagin inclòs en el capital a finançar.

  Important: per aplicar la deducció s'hauran de conservar els justificants de despesa i de pagament, els quals hauran de complir el que disposa la seva normativa d'aplicació.

 • L'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que doni dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en cuen­tas en entitats de crèdit.

  L'exigència d'aquest requisit s'estableix en la disposició addicional setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'IRPF i restants tributs cedits.

Base màxima anual

 • La base màxima anual d'aquesta deducció s'estableix en 8.800 euros. La base indicada tindrà igualment la consideració de límit màxim d'inversió deduïble per a cada habitatge i exercici. La part de la inversió recolzada, si escau, amb subvencions públiques no donarà dret a deducció.

  El límit de 8.800  euros per habitatge i exercici s'aplica per al conjunt de contribuents respecte a un mateix habitatge.

  En el cas de diversos contribuents i respecte a un mateix habitatge, el límit de 8.800 euros es distribueix segons el percentatge de titularitat del dret real que es tingui sobre l'habitatge dels contribuents, siguin o no declarants per l'IRPF.

  Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, la base màxima de la deducció serà de 8.000 euros.

 • Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïts podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin durant els quatre anys immediats i successius.

Regles d'aplicació

 • Les quantitats satisfetes en un any que quedin pendents de deduir hauran de deduir-se en la quantia màxima que permeti cadascun dels exercicis següents i sense que pugui practicar-se fora del termini de quatre anys.

 • Quan quedin pendents de deduir quantitats invertides en exercicis anteriors a 2022 i no deduïdes, el percentatge aplicable el 2022 a les mateixes serà el corresponent a l'exercici en el que es van efectuar les inversions.

  Per això si sobre un habitatge habitual s'inverteixen quantitats el 2022  i existeixen quantitats pendents de deducció d'exercicis anteriors al 2021 el percentatge aplicable serà del 20 per 100 respecte a les quantitats pendents de deducció i del 40 per 100 sobre les quantitats invertides el 2021 i 2022.

 • Si en un exercici coexisteixen quantitats satisfetes l'any i d'altres procedents d'anys anteriors pendents de deducció, aquestes s'aplicaran en primer lloc a l'efecte de determinar les quantitats satisfetes l'any que poden deduir-se en els exercicis següents.

 • No es pot aplicar en exercicis posteriors la deducció corresponent a les quantitats satisfetes en un exercici en el que el contribuent no hagi presentat declaració, així com la deducció no aplicada per causes diferents de l'aplicació de la base màxima de la deducció.

 • La deducció corresponent a les quantitats invertides en un exercici en el que el contribuent no hagi presentat declaració, així com la deducció “no gaudida” per causes diferents de l'aplicació de la base màxima de la deducció (per exemple, per no tenir efecte la deducció en el resultat final de la declaració), només té efecte en aquest exercici, sense que sigui possible el seu trasllat a exercicis posteriors.

 • En els casos excepcionals en els que la deducció s'apliqui per més d'un habitatge, si la inversió total realitzada l'any excedeix la base màxima de la deducció, la deducció corresponents a cadascuna dels habitatges es realitza, en primer lloc, en atenció a les circumstàncies concretes de cada habitatge i, en segon lloc, a la proporció respecte a la inversió deduïble, tant en l'exercici de la inversió com en el cas de l'aplicació als quatre períodes impositius immediats i successius.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • L'aplicació d'aquesta deducció requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període impositiu excedeixi el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix en, com a mínim, la quantia de les inversions realitzades.

  A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant l'esmentat període impositiu pels elements patrimonials que, al final del mateix, segueixin formant part del patrimoni del contribuent.

  Vegeu en el capítol 16 la comprovació de la situació patrimonial.